Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

24:e mars 2021

Vi släcker ljuset för att belysa klimatfrågan

Falkenbergs kommun släcker bland annat ner Stadshuset, Tullbron och Argus i samband med manifestationen Earth Hour den 27 mars.
– Det är en symbolisk viktig handling som visar att vi tar klimatfrågan på allvar, säger Per Svensson (S), kommunråd.

Även om själva manifestationen Earth Hour pågår under en begränsad tid så är hållbarhetsfrågan en viktig del av den vardagliga styrningen i Falkenbergs kommun.

Hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet

Sedan en tid tillbaka finns ett politiskt hållbarhetsutskott som hanterar övergripande frågor inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, vilket bland annat omfattar inkludering, integration, miljö och klimat.

– Vi är en stor organisation och har ett stort ansvar. Därför är det viktigt att vi har fått in hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet, säger Per Svensson.

Falkenbergs kommun har sedan en tid tillbaka även en hållbarhetsavdelning. Avdelningen utvecklar kommunens hållbarhetsarbete i riktning mot det kommunövergripande målet att bli ett föredöme inom hållbarhet och i enlighet med agenda 2030.

– Hållbarhetsavdelningen arbetar tillsammans med alla förvaltningar och bolag för att förflytta kommunkoncernen i en hållbar riktning. Ska vi lyckas med en omställning inom den geografiska platsen Falkenberg så behöver många aktörer gå samman, säger Josefine Eirefelt, hållbarhetschef.

Här släcker Falkenbergs kommun under Earth Hour

Falkenbergs kommun släcker ner på följande platser: Argus, Tullbron, Stadshuset, Falcon alkoholfri arena, Fabos kontor på Möllegatan och servicekontor på Murarevägen. Falkenberg Energi släcker sitt kontor på Bacchus.

Av säkerhetsskäl släcker vi inte gatubelysning och cykelvägar. Tullbron släcker vi som en symbol för att i klimatfrågan behöver vi agera tillsammans i hela Falkenbergs kommun.

Falkenbergs kommun jobbar med flera av Världsnaturfondens kommunutmaningar

Som en del i Earth Hour har organisationen Världsnaturfonden ställt upp ett antal utmaningar för de svenska kommunerna. Falkenbergs kommun jobbar sedan tidigare med fler av dessa.

Infrastruktur för laddstolpar

Det kommunägda energibolaget Falkenberg Energi har tillsammans med flera aktörer i kommunen jobbat med att få till offentliga laddstolpar i kommunen. En hel del finns och fler är på gång. Laddstolpar finns till exempel här: Bacchus, Falkenberg Strandbad, Falcon alkoholfria arena, P-hus centrum, Ica kvantum, Stortorget, Lidl samt Handelsplats Dalkulla. Även i Ullared finns flera laddplatser.

Fossilfria bilarFalkenbergs kommuns fordonsflotta består av nästan 80 procent fossilfria personbilar.

Mötes- och resepolicy

Falkenbergs kommun har en ny mötes- och resepolicy som säger att medarbetare och förtroendevalda ska resa så miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Så här är prioritetsordningen:

  1. Resefria möten
  2. Cykla eller gå
  3. Åk tåg eller buss
  4. Använd kommunens poolbilar eller verksamhetsbilar
  5. I sista hand använda privat fordon.

Klimatsmart skolmat

Våra kök jobbar utifrån hållbar matglädje. Det handlar om att minska svinnet och laga mat som följer säsongen. Till exempel jobbar våra kök med att förändra proportionerna i våra grytor. Där kan vi minska matens klimatpåverkan rejält. Vi använder till exempel mindre kött och ökar istället volymen av grönsaker, bönor och baljväxter. Ett exempel på detta är rätten "köttfärssås make over" där vi halverat utsläppen av koldioxid genom att ersätta en del av köttet med röda linser.

Rädda kommunskogar med naturvärden

Falkenbergs kommun arbetar kraftfullt i denna riktning. Vi avsätter idag 13,7 procent av produktionsskogen till skötselklass Naturvård Skötsel (NS) och 8,4 % till Naturvård Orörd (NO). Skogen sköts även till stor del (24 %) med hyggesfria metoder.

För den tätortsnära skogen som är omkring 200 hektar ligger fokus helt på rekreation och biologisk mångfald. Här lämnar vi liggande och stående död ved, samt sparar värdefulla gamla träd eller träd som har ett högt biologiskt värde.

Fritt växande ängar

Vi arbetar aktivt med att styra om till mer ängsliknande skötsel av en del av kommunens gräsmattor. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och gynna blommande örter och växer och pollinerande insekter.

Falkenbergs kommun och Varbergs kommun är tillsammans med i ett projekt som drivs av Svenska golfförbundet. Målet med projektet är att gynna insekter som fjärilar, humlor och bin genom att öka ängsliknande gräsmarker inom banornas ruffmiljöer, att gynna solitära åldriga träd och att skapa varma sandblottor/bunkrar. Fem pilotgolfbanor i de båda kommunerna kommer att få stöttning av experter i arbetet med öka den biologiska mångfalden.

Våtmarker

Falkenbergs kommun har ett natur- och miljövårdsbidrag som enskilda, föreningar, med flera kan söka till projekt som bidrar till att gynna biologisk mångfald. Bidraget har tidigare delats ut till anläggning av våtmarker och till stängsling av naturbetesmarker. Falkenbergs kommun har även två medarbetare som erbjuder hjälp till markägare som vill anlägga en våtmark, från idé till genomförande.

Fria vandringsvägar

Falkenbergs kommun har varit drivande i arbetet med att skapa fria vandringsvägar förbi Hertings kraftverk i Falkenberg. Uppföljning visar att både upp- och nedströms passage för bland annat lax och ål har blivit markant bättre.

Falkenbergs kommun arbetar också tillsammans med länsstyrelsen för att skapa fria vandringsvägar förbi Okome kvarn.

Kontakt