Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

20:e oktober 2020

Socialnämndens besparingar för 2021 är nu beslutade

Under 2021 ska socialnämnden spara drygt åtta miljoner kronor. Nu har socialnämnden tagit beslut om vilka besparingsåtgärder som ska vidtas. Det handlar bland annat om förändringar inom det förebyggande arbetet.

De senaste åren har kommunfullmäktige beslutat om att samtliga nämnder behöver spara en viss procent av sin budgetram varje år. Anledningen är att kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar och man var därför tvungen att agera för att skapa en hållbar situation.

Socialnämnden ska spara åtta miljoner kronor

För socialnämndens räkning rör det sig om 0,8 procent för 2021. Sett till budgeten så ska besparingen för nästa år därmed uppgå till drygt åtta miljoner kronor.

– Vi tjänstemän påbörjade den här processen genom att ta fram en lista på de möjliga besparingar vi såg. Nu har socialnämnden tagit beslut om vilka besparingar som kommer att genomföras, säger socialchef Johan Klingborg.

– Vår målsättning har varit att hitta besparingsåtgärder som ska påverka vår kärnverksamhet så lite som möjligt, men självklart kommer en besparing på åtta miljoner kronor att leda till kännbara effekter inom vissa områden.

Färre personal på träffpunkter och mötesplatser

Bland de åtgärder som nu beslutats ligger, utöver en minskad ambition inom administration och utredning, bland annat en besparing på fem årsarbetare på kommunens träffpunkter och på Mötesplats Mölle. Inom de verksamheter som arbetar förebyggande ligger även en besparing på en tjänst inom anhörigstödet, men denna hoppas socialnämnden istället kunna finansiera genom statsbidrag.

– Vi ser mötesplatser och träffpunkter som viktiga framtida arenor för att motverka social isolering, ensamhet och otrygghet bland de äldre. Vårt ekonomiska läge innebär att socialnämnden måste ta ett nytt grepp kring vårt förebyggande och trygghetsskapande arbete. Givetvis finns här risker vad det gäller förändringar i en pågående och god verksamhet, men vi ser också möjligheter att framåt utveckla verksamheten, säger Johan Klingborg.

Aktivitetspotten försvinner

Socialnämnden har även beslutat att ta bort aktivitetspotten. Denna pott har i stora drag använts för att sätta guldkant på tillvaron för de personer som bor på ett äldreboende och till att anordna underhållning på kommunens träffpunkter och på Mötesplats Mölle.

Risk- och konsekvensbeskrivningen trycker på att majoriteten av dessa aktiviteter med stor sannolikhet kommer att upphöra när aktivitetspotten försvinner och att det kommer att upplevas som en kvalitetsförsämring.

– Nu åligger det socialförvaltningen och socialnämnden att finna alternativa lösningar till dessa uppskattade insatser, men beslutet innebär att dessa medel försvinner från budgeten, säger Johan Klingborg.

Samtliga besparingar inom socialnämndens område för 2021

Socialnämndens del i beroendeenheten

700 000 kr

Minskad ambition gällande fastigheter och inventarier

600 000 kr

Statsbidragsfinansiering av en anhörigstödjare

600 000 kr

Minskad ambition träffpunkter/Mötesplats Mölle

2 615 000 kr

Förändrat arbetssätt socialpsykiatri

1 000 000 kr

Minskad ambition avgiftshandläggning

500 000 kr

Minskning av antalet verksamhetsledare inom myndighetsavdelningen

700 000 kr

Aktivitetspotten

1 300 000 kr

Totalt

8 010 000 kr

Kontakt