Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

8:e november 2021

Små förändringar i nämndernas budgetförslag

Nu finns förslag för nämndernas budgetar för 2022. Förslagen har presenterats för facken och ska beslutas senast den 30 november. De ekonomiska förutsättningarna inför nästa år är förhållandevis goda – därför föreslås inga stora förändringar.

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om kommunens budget. I den budgeten fanns beslut om effektiviseringar i några av nämnderna. I september hade de ekonomiska förutsättningarna ändrats till det bättre. Kommunfullmäktige beslutade att stryka effektiviseringarna i alla kommunens nämnder. Under hösten pågår arbetet där nämnderna ska planera för hur kommunens budget påverkar nämnderna – vad ska vi satsa på, och ska något förändras? Nämndernas arbetsutskott har beslutat om vilka förslag som nämnden ska fatta beslut om.

Budgeten anpassad

Förslagen innehåller inte några större ytterligare förändringar sedan budgetbeslutet i juni. I stället handlar det om mindre justeringar för verksamheter där det är fler eller färre elever eller brukare än i år, till exempel. Det finns också andra förändringar, som att solarierna försvinner från Klitterbadet och att serviceförvaltningen ska testa att sälja överbliven mat till elever och personal på några enheter.

Samverkan med fackliga organisationer

Under fredagen 5 november förhandlades förslagen med fackliga representanter. Beslut ska fattas i nämnderna senast 30 november. Budgeten för 2022 börjar gälla efter årsskiftet.

Läs mer om kommunens budget.

Läs mer om kommunens ekonomiska förutsättningar.

Besluten från fullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får bland annat medel för:

  • Mer tid för facklig samverkan då antalet anställda i kommunen ökar.
  • En hållbarhetshub för bland annat återbruk av möbler. Den ska också vara en mötesplats för flera verksamheter vi har i dag, och en plats där kommunala verksamheter, näringslivet och civilsamhället kan samverka.
  • Ett initialt arbete för att motverka invasiva växter på kommunal mark

Socialförvaltningen

Inom äldreomsorgen sker vissa justeringar, som tar hänsyn till att Älvgården i Vessigebro behövde stängas, och att behovet av hemtjänst därför ökar under en tid tills det finns nya platser.

  • Ökade medel för att utveckla hemsjukvård, bland annat distanssjukvård och ledningsfunktion

Barn- och utbildningsnämnden

  • Satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsätter
  • Grundskolan får jämställdhetspedagoger

Servicenämnden

Budgeten för måltider flyttas från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till servicenämnden. Genom att flytta budgeten till den nämnd som har ansvar för måltiderna, blir det bättre förutsättningar för styrning, planering, uppföljning och analys. Utöver det får nämnden pengar för att täcka ökade licenskostnader inom IT.

Kultur, fritids- och tekniknämnden

Det finns förslag på satsningar för att öka tryggheten och minska social oro i samhället:

  • Mötesplats Falkagård
  • Verksamhetsledare trygghet och tillit
  • Trygghetsarbetare flyttas organisatoriskt från Fabo till kommunen

Övriga nämnder

På miljö-och hälsoskyddsnämnden, bygglovsnämnden och överförmyndarnämnden har det inte budgeterats för några större förändringar.

Kontakt