Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
8:e juni 2021
De fyra politikerna i Framtid Falkenberg står framför gymnasieskolans nya, vita fasad. Från vänster: Georgia Ferris (KD), Markus Jörngren (MP), Lars Fagerström (L) och Per Svensson (S).

Framtid Falkenberg står bakom budgetförslaget. Från vänster: Georgia Ferris (KD), Markus Jörngren (MP), Lars Fagerström (L) och Per Svensson (S).

Satsningar på välfärd fortsätter i majoritetens budgetförslag

8 juni fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om ett budgetförslag inför 2022-24. Satsningarna på välfärd fortsätter i majoritetens budgetförslag.

Uppdatering 15 juni: Kommunstyrelsen beslutade skicka budgetförslaget vidare till kommunfullmäktige 29 juni för beslut.

– Pandemin har inneburit stora omställningar för oss alla. Men det har också gett oss en stark tro på att vi har kraft att förändra. Tack vare de effektiviseringar vi gjort och de ökade statsbidrag vi fått har vi en god ekonomi efter några tuffa år av prioriteringar. Det är självklart för oss i Framtid Falkenberg att fortsätta satsa på välfärden, säger Per Svensson (S).

Konkret innebär det att satsningarna på färre barn per barngrupp i förskolan och bibehållen personaltäthet inom skola och omsorg fortsätter. Dessutom görs flera förebyggande åtgärder som ska öka tryggheten i samhället.

I förra budgeten aviserades effektiviseringar inför 2022 för både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. De har strukits för att ge utrymme för de behov och satsningar nämnderna vill göra.

Budget som uppnår målen

Budgeten sträcker sig över en period om tre år.

– Skatteprognosen såg länge dyster ut på grund av pandemin, men det har varit relativt bra tillväxt så de senaste prognoserna över skatteintäkter ser bättre ut, säger William Hedman, ekonomichef på Falkenbergs kommun.

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta mål uppnås under de tre kommande åren som budgeten avser. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål, att soliditeten ska vara 30 procent, uppnås också under treårsperioden.

Detta gör vi 2022

Budgetförslaget som beslutats består bland annat av nämndernas rambudgetar. Detaljerna kommer nämnderna att arbeta vidare med under hösten och fatta besluta om i november. Några större beslut finns dock med redan nu. Här är några av de förändringar och satsningar som föreslås:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får bland annat medel för:

 • Mer tid för facklig samverkan då antalet anställda i kommunen ökar.
 • En hållbarhetshub för bland annat återbruk av möbler. Den ska också vara en mötesplats för flera verksamheter vi har i dag, och en plats där kommunala verksamheter, näringslivet och civilsamhället kan samverka.
 • Ett initialt arbete för att motverka invasiva växter på kommunal mark

Servicenämnden

Budgeten för måltider flyttas från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till servicenämnden. Genom att flytta budgeten till den nämnd som har ansvar för måltiderna, blir det bättre förutsättningar för styrning, planering, uppföljning och analys.

Utöver det får nämnden pengar för att täcka ökade licenskostnader inom IT.

Barn- och utbildningsnämnden

 • Satsningen på minskade barngrupper i förskolan fortsätter
 • Grundskolan får jämställdhetspedagoger

Socialnämnden

Inom äldreomsorgen sker vissa justeringar, som tar hänsyn till att Älvgården i Vessigebro behövde stängas, och att behovet av hemtjänst därför ökar under en tid tills det finns nya platser.

 • Ökade medel för att utveckla hemsjukvård, bland annat distanssjukvård och ledningsfunktion

Kultur-, fritids- och tekniknämnden KFT

Det finns förslag på satsningar för att öka tryggheten och minska social oro i samhället:

 • Mötesplats Falkagård
 • Verksamhetsledare trygghet och tillit
 • Trygghetsarbetare flyttas organisatoriskt från Fabo till kommunen

Övriga nämnder

På Miljö-och hälsoskyddsnämnden, bygglovsnämnden och överförmyndarnämnden har det inte budgeterats för några större förändringar.

Investeringar

I förslaget finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren. Några av dem är:

  • Ny grundskola som ska omfatta årskurs F-9 i Tröingedal
  • Nya förskolor i Vinberg och Tröingeberg/Tröingedal
  • Lekutrustning till skolor och förskolor
  • Renovering av ridhuset FORF
  • Bro över Ätran över de gamla brofundamenten (om även näringslivet och Framtidsbanken är med och finansierar)
  • Utbyggnad av gator, vägar och grönområden i de nya områdena Skrea Lyckan och Tröingedal
  • Busstorg i Morup, medel för att bredda Marstensvägen, samt utveckla Ätradalsleden och Stafsingevägen.
  • Stabiliseringar längs Ätrans strandkanter och upprustning av Doktorspromenaden
  • Ny cirkulationsplats mellan Arvidstorpsrondellen och Tångarondellen
  • Utbyggnad av Kattegattleden fortsätter
  • Utökad budget för fastighetsunderhåll

  Vad händer nu?

  Nu har budgetförslaget godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu går det vidare till kommunstyrelsens möte 15 juni, där även oppositionen brukar presentera sina budgetförslag. Beslut om vilket budgetförslag som ska gälla från 1 januari 2021 fattas i fullmäktige den 29 juni.

  Under hösten arbetar nämnderna vidare med budgeten inom sin egen verksamhet.

  Kontakt