Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
27:e mars 2018

Så blir Falkenbergs kommuns nya  politiska organisation

Falkenbergs kommun får en ny politiska organisation 2019. Det har kommunfullmäktige beslutat. Beslutet betyder bland annat att tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden blir en gemensam nämnd. Kommunchefen får nu i uppdrag att ta fram en förvaltningsorganisation som matchar den nya politiska organisationen.

Inför varje mandatperiod tittar politikerna över den politiska organisationen. Vid årsskiftet skickades ett första förslag ut på remiss. Efter synpunkterna som kom in reviderades förslaget och gick sedan till både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Under tisdagen den 27/3 tog kommunfullmäktige upp frågan och beslutade att införa en ny politisk organisation som gäller för perioden 2019 till 2022.

Två nämnder blir en

Med beslutet blir tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden en nämnd. Kommunfullmäktige ser främst två fördelar:

 • Det skapar ett sammanhållet ansvarsområde för offentliga ytor och anläggningar.
 • Det finns samordningsfördelar inom områden som kultur, fritid, anläggning och kust- och park som gör att en sammanhållen kultur-, fritids- och tekniknämnd är att föredra.

Färre kommunråd

Den nya politiska organisationen ger majoriteten i kommunfullmäktige möjlighet att ha ett kommunråd, motsvarande en heltidstjänst. Oppositionen får också ett kommunråd motsvarande en heltidstjänst. Oppositionens kommunråd ska utses mellan övriga partier i enlighet med mandatfördelning eller enskild särskild överenskommelse mellan partierna. Idag har Falkenbergs kommun haft tre kommunråd, motsvarande 2,5 heltidstjänster.

Näringslivsbolaget blir en del av kommunstyrelsen

Falkenbergs Näringsliv AB:s ansvar, enligt gällande bolagsordning, överförs i sin helhet till kommunstyrelsen och bolaget ska efter det avvecklas.

Kommunchef får i uppdrag att matcha organisationen

Med beslutet följer också ett uppdrag till kommunchefen att titta över hur den kommunala förvaltningsorganisationen ska organiseras för att på bästa sätt matcha den nya politiska organisationen.

Här är förändringarna utifrån dagens politiska organisation

 • Falkenbergs Näringsliv AB:s ansvar, enligt gällande bolagsordning, överförs i sin helhet till kommunstyrelsen och att bolaget därefter avvecklas.
 • Kommunstyrelsens ansvar för förvaltningsövergripande upphandlingsärenden överförs till servicenämnden (ansvaret för utfärdande av instruktioner för inköps- och upphandlingsverksamheten påverkas inte utan stannar kvar på kommunstyrelsen).
 • Kommunstyrelsens ansvar för IT-drift och support överförs till servicenämnden.
 • Kommunstyrelsens ansvar förtydligas vad avser styrelsens ansvar för strategiska frågor för digitalisering.
 • Tekniska nämndens ansvar för hamnfrågor som enligt avtal ankommer på kommunen, Falkenbergs hamn eller Glommens fiskehamn, överförs till kommunstyrelsen.
 • Tekniska nämndens ansvar för GIS- och kartverksamhet överförs till servicenämnden.
 • Tekniska nämndens ansvar, utöver de två punkterna ovan, och kultur- och fritidsnämndens ansvar i sin helhet överförs till en ny nämnd, kultur-, fritids- och tekniknämnd.
 • Trafiknämndens ansvar i sin helhet överförs till kultur-, fritids- och tekniknämnden som tillika blir trafiknämnd.
 • Majoriteten i kommunfullmäktige ska ha kommunråd motsvarande 1 heltidstjänst.
 • Oppositionen ska ha kommunråd motsvarande 1 heltidstjänst, att utses mellan övriga
 • partier i enlighet med mandatfördelning eller enskild särskild överenskommelse mellan partierna.
 • Fastställa antalet ledamöter och ersättare i nämnder och bolag i enlighet med förslaget från Beredningens för översyn av den politiska organisationens och interkommunala samarbeten.
 • Utöver vad som angetts ovan, fastställa den poliska organisationen i enlighet med förslaget från Beredningen för översyn av den politiska organisationen och interkommunala samarbeten.

Kontakt