Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

14:e januari 2020

Resultat från kommunens arbetsmiljöenkät 2019

Under hösten 2019 genomfördes en arbetsmiljöenkät på Falkenbergs kommun. Resultatet blev överlag högt – det ligger kring 4 av 5 inom alla områden, där 5 är högst.

Det övergripande resultatet är nästan oförändrat mot förra mätningen, 2017, vilket innebär att kommunen ligger på en jämn och hög nivå när det gäller hur våra medarbetare uppfattar arbetsmiljön. Jämfört med förra mätningen är det något högre inom området kommunikation samt något lägre för möjligheten till kompetensutveckling, men skillnaderna är små.

– Falkenbergs kommun är en kommun som är mån om arbetsmiljön och ledarskapet. Vi värderar de här frågorna högt och jobbar med ledarskapet. Enkätsvaren bekräftar att vi har en god arbetsmiljö och ger oss vägledning om var vi kan göra ytterligare insatser. Personalen är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna leverera den service kommuninvånarna behöver, säger Lars Fröding, kommunchef.

Många har svarat

Många har svarat på enkäten – 83% mot 77 % förra gången 2017. 66% av chefernas resultat har en fyra i medelvärde på en femgradig skala.

Resultatet visar det finns förbättringspotential och på de områdena kommer vi att göra insatser för att göra arbetsmiljön bättre. Vissa insatser är redan ingång. Det kan till exempel handla om stöd till chefer eller grupputveckling.

Snabbare och tidigare stöd med fler personalutvecklare

Falkenbergs kommun har sedan hösten 2019 tre personalutvecklare som jobbar med förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete. Utöver detta finns en extern företagshälsa med inriktning på rehabilitering, och möjlighet till externa konsulter.

– Vi har bra verktyg både för att utveckla ledarskap och grupper. Nu när vi har kompetensen i organisationen kan vi sätta in stöd tidigare, säger Therese Lundgren, personalchef i Falkenbergs kommun.

Om arbetsmiljöenkäten

Arbetsmiljöenkäten är ett verktyg för att chefer och medarbetare tillsammans ska ha möjlighet att analysera och påverka arbetsmiljön. Resultaten ska vara en hjälp i att kunna bedöma om det finns delar i arbetsmiljön där vi behöver lägga extra stort fokus.

Arbetsmiljöenkäten kompletterar det som kommer fram i dialogen om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som idag sker i befintliga forum, som medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Från och med 2019 genomförs arbetsmiljöenkäten en gång/år. Tidigare var det vartannat.

Kontakt