Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
18:e december 2018

Politiska beslut om kontor, skola och hotell

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till tre nya detaljplaner. Planerna möjliggör skolutbyggnad i Glommen, hotellbygge i Ullared och kontor vid järnvägsstationen.

Vid kommunfullmäktiges möte den 18 december ställde sig ledamöterna positiva till en ny detaljplan för området kring Långavekaskolan i Glommen.

Ny skolbyggnad och idrottshall i Glommen

Den nya detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Långavekaskolan och en intilliggande idrottshall. Den nya detaljplanen gör det också möjligt att förbättra trafiksituationen, angöring och parkering samt gång och cykelvägar till skolan.

Kontorsbyggnader vid järnvägsstation

Politikerna i kommunfullmäktige ställde sig också bakom en detaljplan för området mellan väg 154 och Kilavägen, omedelbart norr om Falkenbergs järnvägsstation. Planen gör det möjligt att bygga en ny stadsdel för främst kontor och andra personalintensiva verksamheter.

Möjligt att bygga sjuvåningshotell i Ullared

Gekås Ullared AB planerar att bygga ett nytt hotell i Ullared. För att det ska bli möjligt behöver Falkenbergs kommun ta fram en ny detaljplan för området kring det nuvarande hotellet. Arbetet med en ny detaljplan har pågått under en tid och på tisdagen ställde sig kommunfullmäktige positiva till den nya detaljplanen för området. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt hotell i sju våningar mellan det befintliga hotellet och busstorget i centrala Ullared.

Mer än hotell i bottenplan

Förutom hotellet möjliggör planen även lokaler för centrumverksamhet i anslutning till torget. Tanken är att de funktioner som finns på platsen idag, till exempel bank och apotek, ska kunna finnas kvar på platsen i nya lokaler i hotellbyggnadens bottenvåning och med entréerna vända mot torget.

Detaljplanen som gäller för hotellbygget i Ullared är överklagat till Mark- och Miljödomstolen för vidare handläggning.

Det här är en detaljplan

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut.

Läs mer om vad är detaljplan är, hur den blir till samt följa andra pågående detaljplaneärenden.länk till annan webbplats

Kontakt