Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
15:e februari 2019

Ny kraft i Falkenbergs hållbarhetsarbete

Falkenbergs kommun har nu tagit ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. Från årsskiftet har kommunen ett nytt politiskt utskott kopplat till hållbarhet. Man inleder också ett nytt riksomfattande utbyte kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Rebecka Kristensson (S) har ersatt Marcelle Farjallah som ordförande i hållbarhetsutskottet

En av de största förändringarna är att kommunen fått ett nytt politiskt utskott för hållbarhet. Utskottet kommer kunna ge beslutsförslag direkt till kommunstyrelsen och ersätter den tidigare hållbarhetsberedningen. I kommunen finns även rådet för social hållbarhet sedan tidigare, som nu kommer fungera som ett forum för samråd.

– Det nya hållbarhetsutskottet hanterar både ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsperspektiv vilket gör att kommunen får mer kraft in i frågorna, säger Marcelle Farjallah (S), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Förutom Marcelle Farjallah (S) så representeras utskottet av Kerstin Angel (C), vice ordförande i hållbarhetsutskottet, Rie Boulund (M), Markus Jöngren (MP) och Marcus Dufwa (S).

– Även om de flesta av våra hållbarhetsutmaningar är globala, så är många av lösningarna lokala. Det innebär att det vi gör här i vår kommun blir väldigt viktigt, säger Marcelle.

Arbete med Agenda 2030

Utöver ett nytt politiskt utskott så har Falkenbergs kommun som en av 90 kommuner och regioner precis blivit antagna i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling tillsammans med andra kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektdeltagarna kommer bland annat att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erfarenhetsutbyten inom nätverket.

– Vi behöver stärka det lokala arbetet kopplat till Agenda 2030 och jobba tillsammans med andra för att lösa våra hållbarhetsutmaningar, säger Erika Erlingson, utvecklingsledare för social hållbarhet i Falkenbergs kommun.

– Projektet Glokala Sverige kommer att bli ett jättebra verktyg för oss att vitalisera vårt utvecklingsarbete enligt vår vision om hållbar tillväxt, säger Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare inom ekologisk hållbarhet i Falkenbergs kommun.

Första steget i det nya samarbetet blir att höja kunskapen om hållbarhet och utbilda kommunorganisationens tjänstepersoner och politiker i Agenda 2030.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverigelänk till annan webbplats. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet och Erika Erlingson, utvecklingsledare social hållbarhet.

Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet och Erika Erlingson, utvecklingsledare social hållbarhet.

Det här är hållbarhetsutskottets uppdrag:

Hållbarhetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare. Kommunstyrelsen väljer, för den tid kommunstyrelsen bestämmer, bland hållbarhetsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Hållbarhetsutskottet bereder frågor beträffande:

 • Utvecklingen av kommunens hållbarhetsarbete (inkluderar folkhälsoarbetet)
 • Kommunens övergripande arbete med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (vilket omfattar t.ex. frågor om inkludering, integration, miljö och klimat)
 • Energiplaneringen samt främjande av energihushållning
 • Information och rådgivning i energisparfrågor
 • Kommunens arbete med Agenda 2030

Det här är Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål, som i Sverige kallas de Globala målen

Det här är några av de mål som Falkenbergs kommun kommer att jobba med inom Agenda 2030:

 • Hållbar konsumtion och produktion
 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbara städer och samhällen
 • Rent vatten och sanitet
 • God hälsa och välbefinnande
 • Genomförande och globalt partnerskap

Kontakt