Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

31:a mars 2021

Hur ska Falkenbergs stads framtid vara?

Hur ska Falkenbergs stad vara om 30 år? Falkenbergs kommun planerar för framtiden och tittar på var bostäder och kommersiell samt offentlig service ska vara. Man tittar också på var trafiken ska ledas. Politikerna vill även lyfta upp hamnområdet och särskilt den norra och södra sidan av åstranden.

Den fördjupande översiktsplanen för Falkenbergs stad behöver uppdateras. Därför har politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott under en längre tid diskuterat ett förslag för en ny plan som sträcker sig omkring 30 år framåt i tiden.

Växa på ett hållbart sätt

Utgångspunkten i framtidsarbetet är att staden ska växa på ett hållbart sätt och att inte bebygga jordbruksmark mer än nödvändigt. Grundtanken är att staden ska växa från stadskärnan och ut, att staden ska bindas ihop med havet och det ska vara möjligt att förtäta där det går. Planen tar också upp vikten av att blanda bostäder med olika upplåtelseformer.

Förslag att ta bort industrispåret

Industrispåret är en barriär i staden bland annat mellan Västra Gärdet och centrum. När man tar bort industrispåret ger man staden möjlighet att växa samman med till exempel bostäder. Det blir också enklare för människor att röra sig i områden som ligger på var sin sida av dagens spår.

Tittar närmare på hamnområdet

Bland de områden som politiken har tittat på finns hamnområdet och då norra åstranden och södra åstranden. Så här ser förslaget ut:

  • Att det ska bli bostäder, restauranger, butiker och kontor med mera vid norra åstranden och södra åstranden om 30 år. På den norra åstranden ska det också kunna finnas verksamheter som kan samexistera med bostäder.
  • Att låta den yttre delen av hamnen även fortsättningsvis vara ett hamnområde.

Enigt KSAU står bakom förslaget för hamnområdet

Samtliga partier som finns representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott är överens om förslaget att omvandla hamnområdet och då den norra och södra sidan av åstranden.

Förutsättningar för att omvandla hamnområdet

I dag äger privata aktörer och Falkenbergs kommun markområdena på den norra och södra sidan av åstranden. Skulle kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle bestämma att förslaget ska gälla, så innebär det att viljeinriktningen för framtiden är utpekad. Markägarna kan då titta på möjligheterna att bygga till exempel bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte ändra inriktning på området så går det också. Samtidigt blir det problematiskt för kommunen att fatta nya långsiktiga beslut för området som går emot viljeinriktningen för framtiden.

Samma upplägg gäller även andra omvandlingsområden som pekas ut i förslaget till ny fördjupad översiktsplan.

Långt tidsperspektiv

Med en ny fördjupad översiktsplan kan en omvandling av hamnområdet ske på mycket lång sikt, uppskattningsvis 30 år. En omvandling av området kräver också att man undersöker marken i området.

Snart är det möjligt att tycka till

I mitten av april tar kommunstyrelsen det formella beslutet att senare i vår starta det så kallade samrådet. Under samrådet är allmänheten välkomna att tycka till om hur Falkenbergs stad ska utvecklas. Efter samrådets alla inspel kommer förslaget att diskuteras ytterligare. Till sist tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om en ny uppdaterad fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad.

Så här resonerar politikerna i KSAU om förslaget för en ny fördjupad översiktsplan

Per Svensson (S)
”Förslaget är visionärt och innebär viktiga steg för Falkenbergs utveckling. Vi kan bygga bort segregationen och det finns gott om mark där nya jobb kan skapas. Vi socialdemokrater är glada för att Falkenberg kommer ha en hamn även i framtiden och ser fram emot att utveckla nya områden för arbete, fritid och boende både vid norra och södra åstranden.”

Anneli Andelén (C)
”Med detta modiga beslut skapar vi goda förutsättningar för ett framtida Falkenberg. Med förslaget skapar vi möjligheter för många nya bostäder, skolor och förskolor. Vi pekar också ut områden där vårt näringsliv kan växa. Vi vet att många människor vill bo nära vatten. Med det här förslaget kan vi skapa nya möjligheter att utveckla områdena på den södra och norra sidan av åstranden för både bostäder och verksamhet.”

Ninni Gustavsson (M)
”Det är viktigt att vi blickar framåt och tittar på framtida möjlighet för Falkenberg. Med den utgångpunkten är det väldigt bra att vi möjliggör för fler bostäder, ger möjligheter till kommersiell och offentlig service och att vi bygger ihop staden med havet. På det stora hela skapar vi bra förutsättningar för fler företag vilket kan ge många arbetstillfällen. Därför står vi bakom förslaget.”

Lars Fagerström (L)
”Det här är mycket intressanta planer för hur vi önskar att Falkenbergs stad skall utvecklas på sikt. Allt måste ske i etapper. För oss blir det mycket viktigt att ha en dialog med de företag som idag finns i områdena. Även om det är en önskvärd förändring måste den ske i en takt som tar hänsyn till när områdena är tillgängliga för förändring.”

Georgia Ferris (KD)
”Äntligen tar vi första steget att utveckla Norra Hamnen. Med tiden kan vi skapa förutsättningarna för Västra Gärdet att växa ner mot Ätran och binda ihop staden när industrispåret avvecklas. Att flytta fjärrvärmeverket ger oss stora möjligheter att utveckla en attraktiv del i centrala staden, denna sorts förtätningsprojekt är det som ger oss möjlighet att växa inifrån och ut, och därmed också hållbart.”

Markus Jöngren (MP)
”Att förutse hur världen ser ut om 30 år och hur Falkenberg behöver utvecklas för att möta dessa förändringar är inte lätt, men i det förslag vi lägger fram presenterar vi en robust plan för hur Falkenberg skall kunna växa hållbart och erbjuda falkenbergaren hög levnadsstandard med nära till kommunal service, arbete och grönområden både imorgon och om 30 år.”

Fakta kring förslaget:
Så ska Falkenbergs stad utvecklas på ett övergripande sätt

De senaste åren har Falkenberg stad vuxit söderut. I den framtida planeringen lägger Falkenbergs kommun fokus på en bostadsutveckling i Skogstorp och en vidareutveckling av Stafsingeområdet. Man ser också över möjligheterna att förtäta områden i staden.

Handel
Stadskärnan är fortsatt viktigast. Hjortsbergs centrum och Tångakrysset är samma som idag. Utgångspunkten är att servicen i Skogstorp ska kunna utvecklas. Nya knutpunkter i Skrea och Vinberg planeras också.

Resande
Stationsområdet och de nuvarande knutpunkterna för buss i stadskärnan består och stärks ytterligare. Ytterligare en nyckel till en hållbar utveckling är att möjliggöra för fler cykelstråk i staden. Gamla E6, väg 767, behöver utvecklas eller omvandlas för att klara framtidens trafikutmaning.

Våra grönområden
Ökad tillgänglighet och nya mötesplatser längs med Ätran och längs med havet i norr med Lövstaviken som viktigaste målpunkt. Stärkt grönstruktur i Arvidstorp och Västra samt Östra Gärdet. Ny grönstruktur i större utbyggnadsområden.

Kontakt