Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

16:e februari 2021

Falkenbergarna lika nöjda 2020 som året före i medborgarundersökning

Nu har kommunen tittat på resultaten från Statistiska centralbyråns (SCB) senaste attitydundersökning, medborgarundersökningen. Den visar att falkenbergare fortfarande är nöjdare än svenskarna i snitt i de tre stora mätområdena, men också nöjdare än andra som bor i städer av liknande storlek. I år har det också gjorts mätningar kring coronavirusets påverkan.

492 kommuninvånare har svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunen. Det handlar om hur nöjd den svarande är med kommunen som plats att bo och leva på, den kommunala verksamheten och inflytandet över kommunala beslut. Undersökningen mäter attityder.

Samma betyg som året före

På de tre huvudområden som möts är indexet i samtliga fall ett steg högre än förra året. Den ökningen är så liten, att den inte kan räknas som statiskt säkerställd.

– Den här typen av mätning gör vi för att se resultat över lång tid. Jag är glad över att vi bibehåller våra fina siffror från förra året och att de tycks gå i rätt riktning, säger Per Svensson(s), kommunråd i Falkenberg.

Falkenbergs Nöjd-region-index (NRI) mäter hur nöjda invånarna är med den plats som de lever och bor på och där blev resultatet alltså 65, i en skala på 100. 40 eller mer innebär godkänt, 55 eller mer än nöjd, och 75 eller mer är mycket nöjd. Dessa gränsvärden gäller även för övriga områden.

Medborgarundersökningens Nöjd-medborgar-index (NMI) mäter invånarnas attityder till kommunens verksamheter. Falkenbergs index hamnar på 58 av 100.

Det tredje delen som mäts är hur kommuninvånarna bedömer möjlighet till inflytande (NII). Här hamnar indexet på 43.

Så har invånarna påverkats av corona

Nytt för 2020 är att det är ett extra tillägg i enkäten om corona. Värt att notera är att enkäten genomfördes fram till 3 november, ungefär samtidigt som restriktionerna i samhället ökade igen efter hösten när smittspridningen var lägre. De senaste månaderna med många nya restriktioner är alltså inte med i undersökningen.

– Det här har varit intressanta resultat att ta del av, även om de ger en ögonblicksbild av hur det var strax innan vi började stänga ner vissa av våra verksamheter mer än tidigare. Det är ändå skönt att se att många tycks ha förståelse för hur vi i kommunen och samhället i stort arbetat, säger Per Svensson (s).

Första frågan är: Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?

Där svarar över hälften (53%) inte alls eller inte så mycket, 47% ganska mycket eller väldigt mycket.

Vad tycker du om de åtgärder …som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin? Till exempel anpassningar i äldreomsorg eller skolor.

Där svarar 58% att det tycker att åtgärderna varit ganska eller mycket bra, 23% tycker att de varit ganska eller mycket dåliga. 19% vet inte eller har ingen åsikt.

Vad tycker du om de åtgärder …som regionen vidtagit med anledning av coronapandemin? Till exempel anpassningar av vård eller kollektivtrafik.

56% tycker att åtgärderna varit mycket eller ganska bra. 19% tycker att de har varit ganska eller mycket dåliga, och 25% vet inte eller har ingen åsikt.

Vad tycker du om de åtgärder …som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?

72% tycker att de var ganska eller mycket bra. 16% tycker att de varit ganska eller mycket dåliga, och 12 % vet inte/har ingen åsikt.

Hur tycker du kommunen informerar vid samhällsstörningar? (till exmepel pandemier, strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten och avlopp)

66% tycker att informationen är mycket eller ganska bra, 21% tycker att det varit mycket eller ganska dålig och 13% vet inte/har ingen åsikt.

Det är också med en fråga var de svarande väljer att hämta information under samhällsstörningar. Det gick att välja flera svar. Nästan 3 av 4 väljer lokalmedia och något färre rikstäckande media. Tre av tio inhämtar information från kommunen, en fjärdedel från myndigheterna och 16% går till den myndighetsgemensamma sidan krisinformation.se. Nästan en tredjedel vänder sig till vänner och bekanta. 8 procent har också andra källor. 5% svarar att de inte vet/har någon åsikt.

Så använder kommunen enkäten

I budgeten för 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska jobba med en styrmodell där det finns målindikatorer och bevakande indikatorer som ska hjälpa oss att se hur väl vi uppfyller kommunens mål. Målindikatorer är faktorer, som kommunen själva i hög grad kan påverka. Medborgarundersökningen räknas som en bevakande indikator, där vi indirekt kan arbeta för ett bättre resultat. Läs gärna mer om vår vision, våra mål och om hur vi följer upp målen här.

Fakta om enkäten

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. 2020 deltog 100 kommuner. Undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning, det vill säga att alla har fått svara på frågor kring vad de tycker om cykelvägar, oavsett om de cyklar eller ej. Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 41 procent enkäten. Läs mer om enkäten och se Falkenbergs resultat här.länk till annan webbplats

Kontakt