Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

5:e oktober 2021

Ekonomiskt resultat under 2021 hittills bättre än budgeterat

Nu har den ekonomiska rapporten för kommunens åtta första månader blivit klar. I den står bland annat hur corona påverkat kommunens ekonomi. Rapporten innehåller också en ekonomisk prognos för hela året. Kort sammanfattat: resultatet ser bra ut tack vare oväntade statsbidrag och skatteintäkter som är större än budgeterat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 5 oktober den ekonomiska rapporten för årets andra tertial, och har godkänt att den går vidare först till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för beslut.

Osäkert läge när beslut fattades om budgeten

Budgeten för i år beslutades i juni 2020. Då var vi mitt i pandemin, vaccinationerna hade inte kommit så långt och framtiden var mycket oförutsägbar. Lyckligtvis har pandemin har inte slagit riktigt så hårt mot ekonomin och därmed skatteintäkterna som vi befarade när budgeten beslutades. Det, tillsammans med betydligt mer statsbidrag än väntat, gör att prognosen visar på ett kraftigt överskott jämfört med budget.

Periodens resultat

För perioden januari till och med augusti uppgår resultatet till knappt 150 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner bättre än resultatet förra året.

Kommunens prognos för 2021

Prognosen för hela 2021 är ett resultat på 107 miljoner kronor – att jämföra mot det som budgeterats, vilket var ett underskott på 14 miljoner. Det beror framför allt på att det varit högre skatteintäkter och kommit mer statsbidrag än budgeterat. Det innebär att kommunen når sitt ena resultatmål för god ekonomisk hushållning.

I stort sett en budget i balans

Prognosen för nämnderna är i stort sett en budget i balans även om det finns över- och underskott i respektive nämnd. De största negativa prognoserna på nämnderna finns på:

  • Socialnämnden – ökat antal brukare under året
  • Försörjningsstödet, ökade kostnader jämfört med tidigare år
  • Kultur-, fritids- och tekniknämnden, på grund av minskade intäkter under pandemin
  • Servicenämnden, minskade intäkter på grund av färre sålda måltider

De största överskotten är kopplade till kommunstyrelsens affärsverksamhet och centralt avsatta nämndsmedel.

Effektiviseringar stryks för 2022

Redan i budgeten för 2022 ströks effektiviseringarna i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inför nästa år. Kommunfullmäktige har nu även fattat beslut om att stryka resterande effektiviseringar för övriga nämnder.

Kontakt