Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

13:e oktober 2020

Ekonomiskt resultat under 2020 bättre än budgeterat

Nu har den ekonomiska rapporten för kommunens åtta första månader blivit klar. I den står bland annat hur corona påverkat kommunens ekonomi. Rapporten innehåller också en ekonomisk prognos för hela året. Kort sammanfattat: trots att verksamheterna delvis inte hållit budget, ser resultatet bra ut tack vare oväntade statsbidrag.

Kommunstyrelsen fick den 13 oktober den ekonomiska rapporten för årets andra tertial, och har godkänt att den går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Coronapandemin har under våren och sommaren inneburit en omfattande omställning för Falkenbergs kommun. Många verksamheter har fått ställa om och många medarbetare har dragit ett tungt lass. Det har inneburit kostnadsökningar för att minska och förhindra smittspridning. Samtidigt har pandemin medfört en del kostnadsminskningar – mycket har helt enkelt inte gått att göra alls.

Periodens resultat

För perioden januari till och med augusti uppgår resultatet till 106 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner bättre än budget. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- fritids och tekniknämnden redovisar överskott medan socialnämnden redovisar underskott. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansnetto är 24 miljoner högre än budget.

Kommunens prognos för 2020

Prognosen för hela 2020 är ett resultat på 57 miljoner kronor, 24 miljoner bättre än budgeterat. Det innebär att ett av kommunens resultatmål för god ekonomisk hushållning – att ha 2% i överskott – ser ut att nås. Det påverkar soliditeten positivt och kommunen behöver därför inte låna i samma utsträckning.

Nämnderna prognostiserar ett underskott på 42 miljoner kronor vilket framförallt återfinns i socialnämnden och försörjningsstöd.

Utöver coronapandemins påverkan så beror detta underskott till stor del på:

  • Ett ökat behov av att placera barn och unga i jour- och familjehem och på hem för vård och boende, delvis hos privata aktörer
  • Fler timmar för personlig assistans än budgeterat.

Vi når resultatmålet tack vare statsbidrag

På grund av coronapandemin blir det lägre skatteintäkter, 18,5 miljoner i Falkenberg. Men Falkenberg har även fått stora extra statsbidrag i år. Det är dessa extra statsbidrag på 90 miljoner som kommunen inte räknat med som gör att resultatet trots allt ser ut att nå kommunens ekonomiska mål.

Effektiviseringar nödvändiga trots det positiva resultatet 2020

På grund av de ökande kostnaderna i verksamheterna behöver effektiviseringarna fortsätta framöver trots att resultatet i år når upp till målet. Syftet med effektiviseringarna är att bibehålla en god ekonomisk hushållning.

Kontakt