Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

6:e april 2021

Årsredovisningen för 2020 presenterad

Falkenbergs kommuns årsredovisningen är nu presenterad för kommunstyrelsens arbetsutskott. Den ser ut att redovisa ett överskott på 63 miljoner kronor i år. Det är långt över det budgeterade överskottet på 33 miljoner. Överskottet är en följd av att det kommit ovanligt mycket stadsbidrag i år. Beslut om att godkänna årsredovisningen fattas på kommunfullmäktige i slutet av april.

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens uppfyllelse av de politiskt beslutade övergripande målen och kommunens ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

Förenklat kan man säga att redovisningen handlar om vad vi fått för pengarna under året i form av verksamhet och investeringar. Redovisningen ska också visa att kommunen har balans mellan intäkter och kostnader.

Statsbidragen påverkade årets resultat positivt

Den här årsredovisningen gäller för 2020. Budgeten för 2020 tog hänsyn till de utmaningar som Falkenberg delar med många kommuner i Sverige:

  • Ett ökat demografiskt tryck i form av ett ökat antal barn, unga och äldre.
  • De grupperna ökar i snabbare takt än antalet personer i arbetsför ålder.

På grund av de utmaningarna sattes ett lågt överskott, 33 miljoner. I de finansiella målen står det att överskottet ska vara 2 procent, det vill säga runt 53 miljoner.

Pandemin förändrade läget

Sedan kom pandemin och ändrade förutsättningarna ordentligt. Den ledde till ökade kostnader inom vissa verksamheter (som stor sjukfrånvaro och utrustning inom socialförvaltningen) och lägre inom andra (som stor frånvaro i skolan). Pandemin medförde också lägre intäkter från skatter än förväntat. Det beror på ökad arbetslöshet, att personer blivit permitterade och får lägre inkomst och att många inom till exempel besöksnäring arbetat väsentligt färre timmar. Vissa kostnader, till exempel för försörjningsstöd, har också ökat mer än budgeterat.

Bra resultat tack vare statsbidrag

– Det här blev ett minst sagt speciellt år ekonomiskt. Tack vare att vi, precis som andra kommuner, fått extra statsbidrag under året, har vi fått ett bättre ekonomiskt resultat än det låga vi räknat med, säger William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Det handlar dels om generella statsbidrag som kom i början av året, före pandemin, dels om statsbidrag som kom senare för att täcka upp för ökade kostnader för till exempel utrustning och vikarier. Den statliga ersättningen för sjuklöner har också bidragit positivt till resultatet. Totalt slutade det med ett överskott på 63 miljoner.

Reserverar medel för att täcka upp för brister från 2020

I årets resultat finns ett förslag att 17 miljoner dedikeras till de ”skulder” som uppkommit under pandemin. Det handlar till exempel om utbildningsskuld i skolan när elever haft hög sjukfrånvaro och personalskuld inom omsorgen på grund av hög arbetsbelastning och vikariebrist.

– Vi vill att pengarna ska gå in i verksamheten där de gör bäst nytta, för brister som uppkommit under 2020. För elever som inte varit i skolan kan det till exempel bli aktuellt med extra undervisning, kompetensutveckling som uteblivit och förebyggande åtgärder för personal som jobbat hårt. Jag vet inte exakt vad pengarna ska användas till, men jag vet att det finns ett behov. Det har vi lyssnat på, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige ska behandla årsredovisningen av på mötet i slutet av april. Det utgör då en viktig grund inför budgetarbetet för 2022.

Uppdatering efter kommunstyrelsens möte 14 april

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen och kommer utan förändringar att tas upp i kommunfullmäktige för beslut.

Kontakt