Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: till dig som är företagare

Många företag i kommunen är hårt drabbade av effekterna av Coronapandemin. Men i Falkenberg har vi en stolt tradition att göra saker tillsammans och hjälpas åt – något som är extra viktigt nu. Här finns lokal och nationell information till företagare i Falkenbergs kommun.

Pandemilagen

Från och med söndag den 10 januari 2021 gäller den nya pandemilagen. Den ger nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Syftet med lagen är att minska smittspridningen.

Lokala rekommendationer om munskydd

Utöver nationella föreskrifter och allmänna råd gäller följande i Halland:

 • Munskydd vid besök i vården
 • Munskydd då nära kontakt med andra inte kan undvikas

Genom att alltid hålla avstånd minimeras risken för smitta och endast i ett fåtal situationer behöver då tillägg av munskydd göras för ytterligare skydd.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt:

 • På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus.
 • I kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Rekommendationen om munskydd i situationerna ovan gäller personer födda 2004 och tidigare och rekommendationen om munskydd gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Tio kvadratmeter per kund

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Dessa säger bland annat att de som driver gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser är skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Länsstyrelsen har tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Tips på hur du kan göra

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till personal, kunder, medlemmar och besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Ytterligare nationella restriktioner

Vid en pressträff under fredagen den 18 december 2020 lämnades besked om ytterligare nationella restriktioner. Dessa berör bland annat restaurangnäringen, butiker, gym och köpcenter. Även arbetsgivare berörs.
Mer om regeringens beskedlänk till annan webbplats

Skärpta nationella råd för verksamheter och arbetsplatser

Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Råden gäller till och med den 30 juni 2021.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det,
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang,
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum, och
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Handel

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter:

 1. begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt,
 2. informera kunder om att handla på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt såsom att handla ensam och på tider då det inte förekommer trängsel, och
 3. ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor samt anvisa hur långt kunderna bör stå ifrån varandra.

Max åtta personer vid allmänna sammankomster

Länsstyrelsen i Hallands län beslutat om ett publiktak på åtta personer i Halland för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. Detta i samråd med Folkhälsomyndigheten samt smittskyddsläkaren i Halland. Beslutet gäller från 24 november.

Möjligt att få reducering av lokalt arrende för 2020

Erbjudandet riktar sig till arrendatorer som inte har kunnat använda sitt arrendeställe under 2020 eller haft en ytterst begränsad möjlighet till det, på grund av Covid-19 restriktioner. Det rör sig om ett fåtal arrendatorer med publika tillställningar som blivit begränsade då det funnits restriktioner gällande publiktak.

Arrendatorn ska i ansökan kunna visa på ett procentuellt intäktsbortfall (kopplat till verksamheten på arrendestället) på minst 50 procent för säsongen 2020 jämfört med en normal säsong tidigare år. Bortfallet ska vara en direkt konsekvens till följd av restriktioner utfärdade av Folkhälsomyndigheten.

Ansökningstiden är öppen till 28/2. Här finns ansökningsblankett.PDF

Arrendatorer som har kunnat ha öppet sina verksamheter i relativt normal omfattning, till exempel säsongsbaserade glasscaféer, minigolfbanor, kiosker och enklare matställen, berörs inte av erbjudandet.

Fyra personer i ett sällskap

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer.

Alkoholförsäljning förbjuds från klockan 20

Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december 2020.

Coronainformation från Region Halland till företag

Region Halland har tagit fram ett grundläggande material som du kan ta del av för att få en bättre bild av vad som förväntas av företagen och arbetsgivarna i Halland till följd av de nya skärpta allmänna råden. Syftet med råden är att minska spridningen av corona-viruset.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Lokalt stöd:

För att mildra de negativa effekterna som drabbat företag, leverantörer, kunder och företagshyresgäster har kommunen beslutat göra nedanstående åtgärder:

 • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med fakturor som ska betalas till kommunen. Företag som vill ha längre betalningsperiod kontaktar kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

 • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med hyror och arrenden från kommun och kommunens bostadsbolag Fabo. Möjligheten att medge detta bedöms i varje enskilt fall.

 • Vi avser att verkställa förslaget om fritt arrende för uteserveringar under hela 2020 så fort som möjligt. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige 31/3.

 • Kommunen delar ut ett värdebevis till alla visstids- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Värdebevis gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i kommunen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt och mildra de negativa effekterna som drabbat företag.

 • Vi har infört fri parkering i 2 timmar i P-hus centrum från 1 april i syfte att gynna innerstaden.

 • Efter begäran från enskilt företag kan vi tidigarelägga utbetalningar mot faktura. Kontakta kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

 • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fortsätter sitt tillsynsarbete med ett anpassat arbetssätt.

Övrig tillsyn i coronatider

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med tillsyn och kontroll är i många fall en samhällsviktig verksamhet och därför viktig att genomföra även under rådande situation, med ett anpassat arbetssätt.

Vi väljer att inte besöka verksamheter där det finns riskgrupper, exempelvis äldreboenden och vårdboenden. Vi kommer inte heller att gå in till personer som är 70 år och äldre.

Vi genomför de inspektioner som går att genomföra och vi gör det med god hygien. Vi gör det gärna utomhus där det är enkelt att hålla lämpliga skyddsavstånd.

Där det är möjligt gör vi brevinspektioner och arbetar med tillsyn av verksamheters egenkontroll. I andra fall använder vi oss av teknik, så att vi kan ha kontakt med våra kunder under inspektionen, utan att verksamhetsutövaren måste vara direkt närvarande.

Allt vårt arbete med kontroll och tillsyn sker utifrån ett riskbaserat synsätt. Utgångspunkten är att inte skjuta upp tillsyn och kontroll till senare tillfälle.

Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare. Vi följer även noggrant utvecklingen och de råd som kommer från våra övriga vägledande myndigheter.

Besök och kontroller av verksamheter som säljer mat och dryck

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har skickat information om fokkhälsoskyddsmyndighetens regler till alla verksamhetsutövare och kan svara på frågor och ge stöd. Detta för att förbereda för kommande kontroller av trängsel och andra smittorisker.

Rådgivning till dig som är företagare

Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats
Till Nationella Företagsakuten kan du som har problem i ditt företag till följd av coronaviruset vända dig med dina frågor eller för att få vägledning. Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen vardagar klockan 8–16. På webbplatsen finns även svar på vanliga frågor.

Regional företagsrådgivning - Tillsammans för Hallandlänk till annan webbplats
Till Tillsammans Halland kan du som är företagare i Halland och som möter stora utmaningar på grund av covid-19, ringa får att få rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Rådgivning Timbankenlänk till annan webbplats
Timbanken är ett stöd för dig som driver ett företag i Halland. Du kan få fem fria konsulttimmar till exempel inom ekonomi, juridik och avtal, något som kan vara till hjälp i coronatider.

Västsvenska Handelskammarenlänk till annan webbplats
På denna sida läggs viktig information upp, artiklar och filmade seminarier kring hur du som företagare kan agera i samband med corona.

Kontakt