Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: grundskola och fritidshem

Här kan du läsa om hur kommunens grundskola och fritidshem påverkas.

Senast uppdaterad 11 september.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt ska barnet gå i skolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas ska ditt barn stanna hemma från skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och grundskola med symtom på covid-19 testar sig. På 1177 Vårdguiden finns information om provtagning och tidsbokninglänk till annan webbplats.

När kan ditt barn återgå till skolan

Om ditt barn inte provtagits för covid-19

Om ditt barn inte provtagits för covid-19 ska barnet stanna hemma så länge barnet är sjukt och vara symtomfri i minst två dygn innan barnet kan gå tillbaka till skolan.

Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju dagar sedan insjuknandet och barnet varit symtomfri i övrigt i två dygn.

Om ditt barn har provtagits och inte har covid-19

Om ditt barn provtagits och inte har covid-19 ska barnet stanna hemma från skolan så länge barnet är sjukt. Barnet kan återgå till skolan vid kvarstående lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om ditt barn har provtagits och har covid-19

Om ditt barn provtagits och har covid-19 ska barnet stanna hemma i minst sju dagar efter att barnet insjuknat. Barnet ska även ha varit feberfri i minst två dygn och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri och kunna gå tillbaka till skolan.

Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har torrhosta eller bortfall av lukt- och smaksinne när allmäntillståndet i övrigt tillåter det och det har gått minst sju dagar sedan insjuknandet och barnet varit feberfri i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande via Skola24 eller Unikum Familj enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan kommer personalen att kontakta dig. En bedömning görs om barnet kan ta sig hem på egen hand eller behöver hämtas. Du ska då omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som är sjuk

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta sitt barn i grundskola eller fritidshem i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. Det gäller även om barnet har en närstående som tillhör en riskgrupp. 

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i skolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att ditt barn kan ges möjlighet att utföra skolarbete hemifrån. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om att lämning och hämtning i grundskola och fritidshem ska ske utomhus

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att hämtning och lämning av elever i grundskola och fritidshem ska ske utomhus.

Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta sitt barn i grundskola eller fritidshem i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut om tillfälliga regler för plats i fritidshem vid uppsägning eller permittering gällde till och med vecka 27 2020

Beslutet om tillfälliga regler för plats i fritidshem för vårdnadshavare som blivit uppsagda eller permitterade gällde till och med vecka 27 2020.

Information om regler för ansökan, placering och avgifter för fritidshem hittar du här.

Beslut om att simundervisningen återupptas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att simundervisningen ska återupptas efter att ha varit inställd under våren 2020. Restriktioner i omklädningsrum och dusch kommer att införas för att minska risken för smittspridning.

Beslut om att praon ställs in

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att all prao ställs in hösten 2020. Under våren 2020 var endast den kommunala praon inställd. Berörda elever kommer istället att arbeta med skola-arbetslivsfrågor på annat sätt. 

Beslut om skolmåltider

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att eleverna så långt det är möjligt ska sitta och äta klassvis. Skolorna kommer fortsatt att arbeta för att sprida ut lunchen över en längre tid samt se till att eleverna håller avstånd i kön. Kost- och städservice fortsätter att arbeta enligt de rutiner som antogs i våras.

Beslut om att skolgemensamma aktiviteter där flera klasser deltar inte ska anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att skolgemensamma aktiviteter där flera klasser samlas inte ska anordnas.

Beslut om att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras i skolans lokaler

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras på skolan i lokaler där det går att hålla avstånd till varandra. Vid behov, exempelvis om en vårdnadshavare tillhör en riskgrupp, kan utvecklingssamtal hållas digital. 

Beslut om att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns klass under skoltid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns klass under skoltid.

Beslut om att sammankomster för vårdnadshavare inte ska anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att sammankomster för vårdnadshavare, exempelvis föräldramöten, inte ska anordnas från och med läsårsstart.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19, på en skola

Skolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och det råder sekretess i skola. Det innebär att uppgifter om en elev, exempelvis elevens hälsotillstånd, under vanliga omständigheter inte får lämnas ut om det finns risk att eleven eller elevens närstående tar skada.

Om det kommer till en skolas kännedom att en elev har konstaterats smittad av coronaviruset, covid-19 kan skolan komma i ett sådant läge där det ändå blir nödvändigt att lämna ut information om att det finns en elev som smittats. Utelämnandet av informationen föregås av en noggrann bedömning utifrån rådande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs i dialog med berörd vårdnadshavare. Uppgifter kopplat till den enskilda eleven och elevens hälsotillstånd kommer aldrig att lämnas ut. Så långt det är möjligt ska det inte heller gå att identifiera eller koppla den information som lämnas ut till den enskilda eleven.

Vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19 inom en familj görs bedömningen utifrån samma grund.

Kontakt