Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: grundskola och fritidshem

Här kan du läsa om hur kommunens grundskola och fritidshem påverkas.

Senast uppdaterad 22 januari.

Beslut om att elever i årskurs 7-9 delvis ska fjärr- och distansundervisas från och med måndagen den 25 januari

Mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 fortsatt är hög i Halland har de halländska kommunerna kommit överens om en gemensam inriktning för hur undervisningen i grundskolornas årskurs 7–9 ska bedrivas från och med måndagen den 25 januari.

Barn- och utbildningsnämnden följer den gemensamma inriktningen och har beslutat att årskurs 7–9 i Falkenbergs kommuns grundskolor delvis ska fjärr- och distansundervisas och delvis ska undervisas i skolan för att minska trängseln i skolornas lokaler. Enskilda elever och elevgrupper kan komma att undantas beslutet. Beslutet gäller tillsvidare men kommer att utvärderas kontinuerligt. Vid nytt beslut kommer berörda att informeras via Unikum.

För Falkenbergs kommuns grundskolor finns det en gemensam plan för hur stor andel av eleverna i årskurs 7–9 som ska undervisas i skolan per vecka. Det är också beslutat att eleverna i årskurs 9 ska undervisas i skolan samtliga skoldagar från och med vecka 9 medan årskurs 7 och 8 fortsätter att turas om att undervisas i skolan enligt varje skolas enskilda plan.

Årskurs 6 på Apelskolan och Tullbroskolan kommer övergå till att undervisas i skolan.

Bakgrund till beslut om inriktning

Beslutet är fattat med anledning av att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer gällande fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan och de regionala rekommendationerna gällande fjärr- och distansundervisning för elever i grundskolornas högstadier upphör att gälla i slutet av denna vecka. Istället förväntas lokala bedömningar och beslut fattas utifrån gällande lagstiftningar.

Hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen

De elever i grundskolan som fjärr- och distansundervisas erbjuds att hämta skollunch. Mer information om skollunch under fjärr- och distansunderrvisningen hittar du här.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt ska barnet gå i skolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Om ditt barn har symtom som snuva, nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, feber, illamående, muskel- och ledvärk, andningsbesvär, nedsatt lukt- och smaksinne eller diarré ska ditt barn stanna hemma från skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och grundskola med symtom på covid-19 testar sig. På 1177 Vårdguiden finns information om provtagning och tidsbokninglänk till annan webbplats.

Hur länge ska ditt barn stanna hemma?

Om ditt barn provtagits och har covid-19 (positivt svar)
Om ditt barn provtagits och har covid-19 ska barnet stanna hemma och endast träffa dem de bor tillsammans med.

Barnet ska stanna hemma i minst sju dygn efter att barnet insjuknat. Barnet ska även ha varit feberfritt i minst två dygn och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri och kunna gå tillbaka till skolan.

Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har lätt hosta eller bortfall av lukt- och smaksinne när allmäntillståndet i övrigt tillåter det och det har gått minst sju dygn sedan insjuknandet och barnet varit feberfri i minst två dygn.

Om ditt barn provtagits och inte har covid-19 (negativt svar)
Om ditt barn provtagits och inte har covid-19 ska barnet stanna hemma från skolan så länge barnet är sjukt. Ditt barn kan återgå till skolan vid kvarstående lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva, när allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om ditt barn inte har provtagits för covid-19
Om ditt barn inte har provtagits för covid-19 ska barnet ska stanna hemma så länge barnet har symtom och vara symtomfri i två dygn innan barnet får komma tillbaka till skolan.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till skolan även om barnet har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).

Du anmäler ditt barn frånvarande via Skola24 eller Unikum Familj enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan kommer personalen att kontakta dig. En bedömning görs om barnet kan ta sig hem på egen hand eller behöver hämtas. Du ska då omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn är friskt, men någon barnet bor tillsammans med har bekräftad covid-19

Om ditt barn bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska barnet stanna hemma från skolan. Det gäller även om barnet är symtomfri.

Ditt barn ska stanna hemma från och med då provsvar meddelas den som provtagits i hushållet. Barnet ska stanna hemma sju dygn räknat från det datum då provet togs.

I väntan på provsvar kan friska barn gå i skolan. Kom ihåg att vara extra uppmärksam på symtom och att lämning och hämtning i skola och/eller fritidshem måste kunna ske utan närkontakt med andra.

Ytterligare information om vad som gäller när någon i hushållet har bekräftad covid-19 lämnas av upprättad vårdkontakt.

Om ditt barn är friskt, men någon barnet bor tillsammans med tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. Det gäller även om barnet bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp. 

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i skolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att ditt barn kan ges möjlighet att utföra skolarbete hemifrån. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om att lämning och hämtning i grundskola och fritidshem ska ske utomhus

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av elever i skola och fritidshem ska ske utomhus.

Läs mer om vad som gäller vid lämning och hämtning när någon barnet bor tillsammans med har symtom och provtagit sig för covid-19.

Beslut om att simundervisningen fortsätter

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att simundervisningen fortsätter som vanligt. Beslutet gäller läsåret 2020/2021.

Beslut om att praon ställs in

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att all prao ställs in läsåret 2020/2021. Berörda elever kommer istället att arbeta med skola-arbetslivsfrågor på annat sätt.

Beslut om skolmåltider

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att eleverna så långt det är möjligt ska sitta och äta klassvis. Skolorna kommer fortsatt att arbeta för att sprida ut lunchen över en längre tid samt se till att eleverna håller avstånd i kön. Kost- och städservice fortsätter att arbeta enligt de rutiner som antogs i våras.

Beslut om att skolgemensamma aktiviteter där flera klasser deltar inte ska anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att skolgemensamma aktiviteter där flera klasser samlas inte ska anordnas.

Beslut om att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras i digitalt

Utvecklingssamtal ska i första hand ska ske digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på skolan i lokaler där det går att hålla avstånd till varandra.

Beslut om att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns klass under skoltid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns klass under skoltid.

Beslut om att sammankomster för vårdnadshavare inte ska anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att sammankomster för vårdnadshavare, exempelvis föräldramöten, inte ska anordnas från och med läsårsstart.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en skola

Alla som konstateras smittade av covid-19 blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontaktas.

Information till vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

  • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
  • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlaglänk till annan webbplats.
  • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
  • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.

Kontakt