Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola och skola

Här kan du läsa om hur kommunens förskole- och skolverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 22 januari.

Förskola

Grundskola och fritidshem

Beslut om att elever i årskurs 7-9 delvis ska fjärr- och distansundervisas från och med 25 januari

Mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 fortsatt är hög i Halland har de halländska kommunerna kommit överens om en gemensam inriktning för hur undervisningen i grundskolornas årskurs 7–9 ska bedrivas från och med måndagen den 25 januari.

Barn- och utbildningsnämnden följer den gemensamma inriktningen och har beslutat att årskurs 7–9 i Falkenbergs kommuns grundskolor delvis ska fjärr- och distansundervisas och delvis ska undervisas i skolan för att minska trängseln i skolornas lokaler. Enskilda elever och elevgrupper kan komma att undantas beslutet. Beslutet gäller tillsvidare men kommer att utvärderas kontinuerligt. Vid nytt beslut kommer berörda att informeras via Unikum.

För Falkenbergs kommuns grundskolor finns det en gemensam plan för hur stor andel av eleverna i årskurs 7–9 som ska undervisas i skolan per vecka. Det är också beslutat att eleverna i årskurs 9 ska undervisas i skolan samtliga skoldagar från och med vecka 9 medan årskurs 7 och 8 fortsätter att turas om att undervisas i skolan enligt varje skolas enskilda plan.

Årskurs 6 på Apelskolan och Tullbroskolan kommer övergå till att undervisas i skolan.

Bakgrund till beslut om inriktning

Beslutet är fattat med anledning av att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer gällande fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan och de regionala rekommendationerna gällande fjärr- och distansundervisning för elever i grundskolornas högstadier upphör att gälla i slutet av denna vecka. Istället förväntas lokala bedömningar och beslut fattas utifrån gällande lagstiftningar.

Hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen

De elever i grundskolan som fjärr- och distansundervisas erbjuds att hämta skollunch. Mer information om skollunch under fjärr- och distansundervisningen hittar du här.

Gymnasieskola

Beslut om att Falkenbergs gymnasieskola fortsätter med fjärr- och distansundervisning

I Halland ser vi en fortsatt hög smittspridning av covid-19. Därför har samtliga kommuner i Halland gemensamt kommit överens om en inriktning för undervisningen i grundskolornas årskurs 7–9 och gymnasieskolorna från och med måndagen den 25 januari.

För årskurs 7–9 i grundskolorna i Falkenbergs kommun och Falkenbergs gymnasieskola innebär inriktningen att:

  1. Eleverna delvis kommer att fjärr- och distansundervisas och delvis kommer att undervisas i skolan enligt schema.
  2. Varje skola ser över hur fjärr- och distansundervisning ska bedrivas utifrån lokala förutsättningar och elevers behov. Det kommer kunna se olika ut beroende på varje skolas behov av och möjligheter att kunna glesa ut och undvika trängsel.
  3. Beslut kommer löpande att utvärderas och vid behov kommer nya beslut att fattas. Förhoppningen är att ju längre fram på vårterminen vi kommer – desto fler elever ska kunna undervisas i skolan.

Falkenbergs gymnasieskola återkommer med mer information om hur undervisningen ska organiseras. Enskilda elever och elevgrupper kan komma att undantas beslutet.

Bakgrund till beslut om inriktning

Beslut om gemensam inriktning är fattat utifrån att samtliga kommuner i Halland ser att en fortsatt fjärr- och distansundervisning på heltid inte är en hållbar lösning i längden då det innebär risk för negativa konsekvenser för elevers kunskapsinhämtning och psykosociala situation. Samtidigt bedöms en återgång till skolan för samtliga elever inte vara lämplig och de åtgärder varje skola gör för att minska risken för smittspridning bedöms inte tillräckliga utifrån rådande smittläge.

Beslutet är fattat med anledning av att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer gällande fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan och de regionala rekommendationerna gällande fjärr- och distansundervisning för elever i grundskolornas högstadier upphör att gälla i slutet av denna vecka. Istället förväntas lokala bedömningar och beslut fattas utifrån gällande lagstiftningar.

Erbjudande om att hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen

Alla elever på Falkenbergs gymnasieskola erbjuds att hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen. Information om avhämtning av skollunch och anmälan hittar du här.

Vuxenutbildning

Beslut om att Vuxenutbildningen Falkenberg fortsätter med fjärr- och distansundervisning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Vuxenutbildningen Falkenberg fortsätter med fjärr- och distansundervisning även efter den 6 januari. Vissa undantag kommer att göras för enskilda elever och elevgrupper.

Beslutet är fattat i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som trädde i kraft måndagen den 14 december. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Mellan måndagen den 7 december och onsdagen den 6 januari bedriver Vuxenutbildningen Falkenberg endast fjärr- och distansundervisning enligt ett tidigare beslut.

Kulturskolan

Beslut om Kulturskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Kulturskolan ska fortsätta med distansundervisning till och med fredagen den 29 januari.

Öppen förskola

Beslut om öppen förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att Gullvivans öppna förskola och den öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp håller stängt till och med den 29 januari.

KomTek

Beslut om KomTek

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har infört lokala råd för att minska smittspridningen av covid-19 i Region Halland har barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att stänga KomTeks verksamhet.

Beslutet gäller till och med den 29 januari.

Håll dig uppdaterad via Unikum

Ladda ner appen Unikum Familj

Via Unikum får du som vårdnadshavare information om coronavirusets påverkan på förskole- och skolverksamheten. Vi rekommenderar dig som vårdnadshavare att ladda ner Unikums app, Unikum Familj. Via Unikum Familj kan du enkelt hålla dig uppdaterad. Alla vårdnadshavare har tillgång till och kan logga in i Unikum.

Här hittar du mer information och instruktioner kring hur du laddar ner appen Unikum Familj och loggar in i Unikumlänk till annan webbplats.

Har du specifika frågor hur du loggar in så kontakta i första hand barnets mentor eller ansvarig administratör på respektive förskola eller skola. Du kan också kontakta Falkenbergs kommuns kontaktcenter via telefon 0346-88 60 00.

Kontakt