Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommun­revisionen

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument och en del av det kommunala självstyret. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Revisionens uppdrag omfattar att årligen granska den verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens bolag. Granskningen sker bl a utifrån om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och om uppföljning och utvärdering sker i tillräcklig omfattning från nämndernas sida. Revisionen granskar också att räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll, som finns inom nämnderna, är tillräcklig. Vid årets slut lämnar revisionen en samlad revisionsberättelse till kommunfullmäktige där revisorerna också föreslår om ansvarsfrihet skall beviljas eller inte för styrelsen, nämnderna och enskilda förtroendevalda i kommunen.

Revisorerna tar hjälp av sakkunniga för granskning enligt god revisionssedlänk till annan webbplats. I Falkenbergs kommun arbetar de förtroendevalda revisorerna tillsammans med revisionsbyrån PwC Sverige.

Kommunrevisionen väljs av fullmäktige varje mandatperiod. Fullmäktige utser även lekmannarevisorer med ansvar för kommunens bolag.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter