Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommunala råd

Kommunen har tre rådgivande organ knutna till organisationen: rådet för social hållbarhet, funktionsrättsrådet och kommunala pensionärsrådet.

Rådet för social hållbarhet behandlar frågor som rör hälsa och livsvillkor bland våra invånare. Pensionärsrådet och funktionsrättsrådet är till för att ge äldre och funktionshindrade möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem.

Rådet för social hållbarhet

Rådet för social hållbarhet är en samverkansplattform för kommunen, Falkenbergsnämnden Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg kring frågor som rör social hållbarhet.

Rådet ska verka för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland invånare i Falkenbergs kommun. Arbetet sätter medborgarens välfärd och hälsa i fokus och riktar uppmärksamhet på insatser som bidrar till en ökad social hållbarhet, som ligger i linje med kommunens och regionens mål och ambitioner. Rådets ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och samordnat arbete lokalt, som leder till goda resultat.

Rådet sammanträder minst tre gånger per år. I rådet sitter Kommunstyrelsens arbetsutskott, Falkenbergsnämndens presidie, Polismyndighetens representant, samt tjänstemän från alla tre samverkande organisationer. Det är kommunstyrelsens ordförande som sammankallar rådet.

Kontakt

Per.Svensson, ordförande i rådet för social hållbarhet
E-post: Per.Svensson@pol.falkenberg.se
Mobil: 070-666 11 05

Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett forum för diskussion, information och samråd mellan kommunens olika nämnder och företrädare för funktionsnedsatta. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Enkelt avhjälpta hinder är ett arbetsområde som varit aktuellt i ett flertal år och som funktionsrättsrådet fortfarande arbetar med. Aktuellt är tillgänglighet inom turistnäringen, i samarbete med länets övriga kommuner.

Kontakt

Andreas Engebrethsen, ordförande i kommunala funktionsrättsrådet
E-post: Andreas.Engebrethsen@pol.falkenberg.se
Mobil: 0734-07 34 34

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet sammanträder sex gånger per år.

Rådet är knutet till socialnämnden, som inom sig utser två representanter till rådet, varav en som rådets ordförande. Övriga rådsledamöter utses av pensionärsorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådet ska informeras om frågor som gäller äldre och ge pensionärerna inflytande i kommunernas nämnder och styrelser. Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrågor i kommunen. Det ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Innan kommunen fattar bindande beslut som gäller pensionärer ska rådet informeras och ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

Kontakt

Kerstin Rosell, ordförande i kommunala pensionärsrådet
E-post: Kerstin.Rosell@pol.falkenberg.se

Kontakt