Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommunens budget 2023-2025

Framtid Falkenberg står bakom budgetförslaget. Från vänster: Lars Fagerström (L), Georgia Ferris (KD), Per Svensson (S) och Markus Jörngren (MP).

Framtid Falkenberg står bakom budgetförslaget. Från vänster: Lars Fagerström (L), Georgia Ferris (KD), Per Svensson (S) och Markus Jörngren (MP).

28 juni fattade kommunfullmäktige beslut om budgeten inför 2023-25. I budgeten märks till exempel satsningar på personalens pensioner, ökat fastighetsunderhåll och att satsningen på tidiga samordnade insatser i skolan blir permanent. Dessutom planeras det för ny skola, nya förskolor och ny infrastruktur.

– De satsningar vi gjort på välfärden ligger som en grund i budgeten. Vi gör satsningar så att vi ska nå kommunens mål. Med bättre pensioner blir vi en mer attraktiv arbetsgivare, genom att nå barn med tidiga insatser i skolan bygger vi samhället på lång sikt. Sedan är jag glad över att vi kommer lägga pengar på att rusta upp Doktorspromenaden vid Ätran – det kommer många att ha glädje av, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Budgeten når målen för 2023

Budgeten sträcker sig över en period om tre år. Under år ett och två når budgeten kommunens finansiella mål, under tredje året ligger den något under. Kommunfullmäktiges ena finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att soliditeten ska vara 30 procent.

– Det är väldigt svårt att förutsäga framtiden just nu, så det kan ändra sig. Vi kommer att bli påverkade dels av stigande räntor, dels av stigande priser. Det handlar bland annat om byggmaterial till våra investeringar, om mat och om transporter. De här osäkerheterna är en utmaning alla kommuner står inför. För kommuner som ska bygga mycket, och dit hör Falkenberg, kan utvecklingen påverka mer, förklarar William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

För kommunens bolag är resultatet (efter finansiella poster) budgeterat till 39,2 miljoner kronor.

Förändringar i budgetarbetet

Den som sätter sig in i detaljerna i budgeten, kommer att upptäcka några förändringar från förra året.

 • I budgeten används den nyligen beslutade resursfördelningsmodellen. Den innebär att alla nämnder kompenseras när vi blir fler invånare i kommunen, för att täcka de kostnader som uppstår till följd av det. Tidigare har vi enbart gjort justeringar när det till exempel blev fler elever i skolan eller fler brukare inom omsorgen.
 • I budgeten tas också hänsyn till prisförändringar på ett annat sätt än tidigare. Där använder kommunen sig av de bedömningar som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör.

Detta gör vi 2023

Budgeten som beslutats består bland annat av nämndernas rambudgetar. Detaljerna kommer nämnderna att arbeta vidare med under hösten och fatta besluta om i november. I det arbetet kommer nämnderna bland annat att göra en verksamhetsöversyn, som är planerad redan i tidigare års budget. Där ska barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen minska med 0,6 procent och övriga nämnder med 1 procent.

Här är några av de förändringar och satsningar som är beslutade:

 • Ökade pensioner enligt det avtal som SKR och facken förhandlat fram (ett avtal som kallas AKAP-KRlänk till annan webbplats). Avtalet innebär att pensionavsättningen ökar från 4.5 procent till 6 procent.
 • Ansvaret för hamnverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till kultur- fritids- och kulturnämnden.
 • Seniorkvarteret Trädgården i centrala Falkenberg ska succesivt renoveras och byggas ut. Det ansvarar Fabo för.
 • Fler platser inom LSS, både på gruppbostäder och inom daglig verksamhet. LSS har under 2022 flyttats över till kommunal regi och där blir den kvar.
 • Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortsätter och utökar satsningen på tidiga samordnade insatser för barn och unga. Tidigare har det prövats i ett skolområde. Nu ska satsningen permanentas och finnas i alla kommunens fyra skolområden.
 • Kulturskolans verksamhet flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur-, fritids- och tekniknämnden. De får dessutom 1,2 miljoner kronor extra för att minska köerna och utveckla verksamheten.
 • Servicenämnden ska göra nya upphandlingar inom livsmedel och livsmedelstransporter. Det är områden som är påverkade av det osäkra omvärldsläget. När upphandlingarna är klara, får nämnden medel för detta.
 • Servicenämnden får pengar för att arbeta med en ännu säkrare IT-miljö.

Investeringar

I budgeten finns också investeringar som planeras under de kommande fem åren.

Några av investeringarna:

 • Nya Tröingeskolan med två gymnastikhallar. Skolan i Tröingedal ska ha fyra paralleller i årskurs F-9. Skolan planeras bli klar 2025.
 • Ventilationsåtgärder på Tullbroskolan.
 • Bygga om Hertingsskolans kök och matsal (först i slutet av femårsperioden).
 • Ombyggda och nya förskolor ska dels ge plats för nya barn, dels ge plats för färre barn/barngrupp. Ombyggnad planeras i Älvsered 2023. Nya förskolor planeras på Västra Gärdet 2024 och senare i Tröingedal, Glommen och Okome. Därefter, som planen ser ut nu, i Vinberg och Vessigebro.
 • I slutet av perioden planeras för att börja bygga nya Klitterbadet.
 • Upprustningen av lekplatser fortsätter under 2023.
 • Utbyggnad av gator, vägar och grönområden i de nya områdena Skrea Lyckan och Tröingedal.
 • Rusta upp Doktorspromenaden.
 • Gång och cykelväg mellan Vinberg och Ljungby (del av cykelväg mellan Falkenberg och Ullared).
 • Fastighetsunderhållet har fått ökat anslag, från 25 miljoner kronor årligen till 43 miljoner 2023 och därefter 45 miljoner per år.

Vad händer nu?

I höst kommer nämnderna att arbeta vidare med budgeten, och hur det påverkar varje enskild nämnd. Budgeten börjar gälla 1 januari 2023

Vad är en budget?

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.

Här finns aktuell samt tidigare års budgetar, årsredovisningar och ekonomiska rapporter

Centerpartiets budgetförslagPDF

Moderaternas budgetförslagPDF

Sverigedemokraternas budgetförslagPDF

Läs mer om de utmaningar som påverkar ekonomin.

Kontakt