Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Budget 2021-23

Arbetet med att göra en budget för 2021-23 har varit ovanligt svårt och osäkert på grund av de ekonomiska effekter som coronapandemin leder till.

Det är majoriteten (Framtid Falkenberg: socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet och kristdemokraterna) som står bakom budgeten för 2021-23PDF. De satsningar på välfärden som slogs fast redan för årets budget 2020 ligger kvar, medan vissa satsningar som till exempel ny- om- och tillbyggnader får vänta.

En rambudget

Den budget som majoriteten lagt är en så kallad rambudget, som ger ramarna men inte detaljerna. De innebär att nämnderna under hösten kommer att arbeta vidare med hur varje förvaltning påverkas.

Satsningar i budgeten

Några av de satsningar som budgeten omfattar är:

 • Fortsatt satsning på minskade barngrupper och höjd personaltäthet i förskolan
 • Nya förskolor: Kristineslätt och Tånga. Förskolor i Vinberg och Tröingeberg är senarelagda till 2024 och 2025
 • Arbetet med att göra om skolor till F-6-skolor fortsätter
 • Ny grundskola i Tröingeberg och om/tillbyggnation av Hjortsbergsskolan, Långavekaskolan och Tångaskolan
 • Fortsatt arbete med förbättrad ventilation och fastighetsunderhåll inom grundskolan
 • Ytterligare kompensation för återtagandet av LSS-verksamhet och särskilt boende till kommunal regi
 • Nya platser i gruppbostad LSS till 2022
 • Ett nytt särskilt boende på Dals ängar som byggs och drivs av extern aktör
 • P-skiva i centrum
 • Nya gång och cykelvägar
 • Idrottshall i Glommen
 • Nya platser i servicebostäder för socialpsykiatrin till 2022
 • Fortsatt satsning på att rusta upp lekplatser
 • 750 000 kronor för landsbygdsutveckling. Pengarna kan sökas av föreningar i Falkenbergs kommun som verkar utanför Falkenberg och de delar av kommunen som räknas som Falkenbergs stad.

Effektiviseringar

Kravet på effektivisering av verksamheten, som beslutades redan i förra budgeten, kommer att fortsätta. Så här mycket av budgetramarna ska förvaltningarna effektivisera varje år:

 • Socialnämnden 0,8%
 • Barn- och utbildningsnämnden 0,8 %
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1% med undantag av 2021 då effektiviseringen uppgår till 2%
 • Bygglovsnämnden 1% med undantag av 2021 då effektiviseringen uppgår till 2%
 • Övriga nämnder 1%

Dessutom tillkommer

 • De stora förändringarna jämfört med det som tidigare budgeterats inför 2021 är ytterligare effektiviseringar på cirka 13 miljoner kronor på administration, utredningar och övrig förvaltning.
 • En översyn ska göras av strukturen gällande köken på vissa mindre förskolor
 • Serveringssvinnet (det vill säga den mat som tillagas utan att någonsin hamna på en tallrik) ska minska.
 • Prisuppräkningen (ett allmänt tillägg för att saker och ting blir dyrare) uteblir helt.
 • Politikernas arvoden och partistöden kommer inte att höjas under 2021.

Investeringar som får vänta

En investeringsperiod är fem år. Några av de projekt som var planerade sedan tidigare, kommer inte att ske inom den närmaste femårsperioden. Det hindrar inte att de planeras in senare. Här är några av investeringarna som får vänta.

 • Vessigebro förskola. De paviljonger som satts dit har ett bygglov som gäller i fem år, och eventuellt kan förlängas fem år.
 • Okome förskola. Behovet av nya platser är inte så stort i nuläget och förskolan får därför vänta.
 • Långaveka förskola. Det bedöms inte att den behövs de närmaste fem åren.
 • Investeringar som inte ännu påbörjats inom kvarteret Krispeln (det gäller till exempel aktivitetshall för idrott samt kök och matsal för gymnasiet). Det gäller också nya förslag som inte finns utrymme för i budgeten, som stadspark och parkeringshus.

Uppdrag

Nämnderna har fått ett antal uppdrag att titta närmare på under året och som de ska redovisa före nästa budget. Detta är uppdragen i korthet:

 • Kommunstyrelsen ska se över alternativa sätt att organisera verksamheten kring strategiska och operativa IT-frågor.
 • Kommunstyrelsen ska se över kommunens fordonsverksamhet och bilpool, och ge förslag på hur den skulle kunna förändras och vilka konsekvenser det i så fall skulle få.
 • Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga förvaltningar påbörja arbetet med en långsiktig hållbar lokalstrategi för såväl egna som inhyrda lokaler.
 • Socialförvaltningen får i uppdrag att jämföra administrationen kring externa placeringar med andra kommuner och titta på alternativa sätt att organisera verksamheten.
 • Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden göra en genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell för beräkning av à-priser samt kompensation vid volymförändringar.

Målindikatorer – så vet vi hur det gick

Förra året beslutade kommunfullmäktige om kommunens vision och mål. Då beslöts även vilka nyckeltal (målindikatorer) vi ska mäta för att se om vi når målen eller inte. I förslaget till årets budget finns några justeringar, bland annat har man tydliggjort målnivåer inom skolan och äldreomsorgen. Man har även skruvat på en del formuleringar för att uppnå ännu större effekt. Tanken är att indikatorerna ska vara samma år från år men kunna justeras efter behov.

Läs om vår vision och våra mål

Läs mer om målindikatorer och bevakande indikatorer

Resultat

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att överskottet ska vara 2 % av skatteintäkter och stadsbidrag vilket motsvarar cirka 55 miljoner kronor. För 2021 är resultatet budgeterat till -14 miljoner kronor, för 2022 drygt 23 miljoner och för 2023 beräknas resultatet bli 32 miljoner kronor. Det innebär att överskottsmålet inte uppnås något år under åren 2021-2023.

Orsakerna till detta är flera. Det tapp i tillväxten som uppstår 2020 i skatteunderlaget bär vi med oss in i planperioden samtidigt som tillväxten i skatteunderlaget för de kommande åren påverkas negativt av lågkonjunkturen de kommande åren. Kostnaderna ökar, i synnerhet 2021 beroende på ett ökat behov av skola, vård och omsorg i Falkenbergs kommun. Trots effektiviseringar i verksamheten är de budgeterade kostnaderna större än de budgeterade intäkterna vilket resulterar i ett underskott i budgeten 2021. För budgeten 2021 kommer därför resultatutjämningsreserven behöva tas i anspråk för att nå ett nollresultat.

Stadsbidrag förbättrar läget

Efter att budgeten antagits har Falkenberg fått stora extra statsbidrag. Dessa extra statsbidrag på 90 miljoner som kommunen inte räknat med som gör att resultatet trots allt ser ut att nå kommunens ekonomiska mål. Stadsbidragen är dock inte så stora att de påverkar effektiviseringarna. Du kan läsa mer om det i den ekonomiska rapporten för januari till och meda augusti.

Budgetförslaget kommer från Framtid Falkenberg. På bilden Lars Fagerström (L), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP) och Georgia Ferris (KD). De står ute framför en vägg med budgeten i händerna.

Budgetförslaget kommer från Framtid Falkenberg. På bilden Lars Fagerström (L), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP) och Georgia Ferris (KD).

En ny budget – redan i juni?

Den som hängt med i den kommunala ekonomin ett tag vet att beslut om budgeten tidigare har fattats i slutet av november. Då har det varit svårt att hinna få den nya budgeten att faktiskt vara igång från och med 1 januari, och det har tagit många månader in på det nya budgetåret innan vissa beslut fått effekt. När beslutet fattats om de ekonomiska ramarna redan i juni, kommer nämndernas internbudgetar att vara klara under hösten och budgeten kan träda i kraft från och med 1 januari – precis som vanligt, men med skillnaden att den nya budgeten är igång direkt.

Vad händer nu?

Den här budgeten är en rambudget – den sätter de ekonomiska ramarna för kommunens arbete. Under hösten kommer nämnderna att arbeta vidare och bryta ner budgeten på nämndsnivå. Från och med den 1 januari 2021 gäller den nya budgeten.

Beslutade internbudgetar i nämnderna

Här publiceras några av de effektiviseringar som beslutats av nämnderna, efter att beslut är fattat. Beslut ska vara fattat senast 30 november. Gemensamt för alla förvaltningar är alltså besparingar på bland annat administration och utredningar. Det kommer i stort lösas genom att vakanser inte blir tillsatta och att arbetet organiseras om och ambitionsnivån blir lägre. Färre resor, färre medlemskap i föreningar, sämre intern service och liknande är områden där samtliga förvaltningar gör effektiviseringar.

Socialnämnden

  • Socialnämndens del i beroendeenheten
  • Minskad ambition gällande fastigheter och inventarier
  • Statsbidragsfinansiering av en anhörigstödjare
  • Minskad ambition träffpunkter/Mötesplats Mölle
  • Förändrat arbetssätt socialpsykiatri
  • Minskad ambition avgiftshandläggning
  • Minskning av antalet verksamhetsledare inom myndighetsavdelningen
  • Aktivitetspotten
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Ser över kostnader i samband med kontroller

  Vad är en budget?

  Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.

  Kontakt