Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Prioriterade inriktningar del av budgetarbete

30 maj fattade kommunfullmäktige beslut om prioriterade inriktningar för budgetarbetet 2018-2020. De anger inriktningen för höstens budgetarbete.

Nämnderna beslutade i början av året prioriterade inriktningar för sin verksamhet. Prioriterade inriktningar är sådant som anses viktigt att arbeta särskilt med för att öka kvaliteten eller möta olika utmaningar inom till exempel skola, omsorg och kultur och fritid. Planeringsförutsättningarna anger de prioriterade inriktningar som alliansen+ lyft som viktiga att titta vidare på i samband med budgetarbetet. Investeringsbudgeten, där budget för till exempel nya kunskaps- och kulturcentrum är med, behandlas inte i planeringsförutsättningarna. Den kommer att komma senare.

Prioriterade områden

De prioriterade inriktningarna är således områden som politikerna nu bedömt att det kan behövas extra satsningar inom, när det är dags att sätta budgeten i höst. Här är de prioriterade inriktningarna:

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa hur man tänker arbeta med de prioriterade inriktningarna strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska i utvecklingsarbetet inom strategisk samhällsplanering omfatta utvecklingsförslag inom social hållbarhet.
  • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redogöra för hur vuxenutbildningen kan utvecklas.
  • Socialnämnden får i uppdrag att redovisa hur man ska arbeta med att skapa mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar och insatser dels genom användandet av välfärdsteknologi samt genom rätt organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens behov.
  • Socialnämnden får i uppdrag att redovisa hur man kan säkerställa att anpassade boende/vårdalternativ finns för personer med beroendeproblematik.
  • Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa hur organisationen för fastighet och projektledning behöver utvecklas för utbyggnad av kommunal service i samband med kommunens tillväxtambition. Uppdraget ska samordnas med kommunstyrelsens uppdrag kring strategisk samhällsplanering.
  • Kultur- och fritidsnämnen får i uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur kulturverksamheten kan utvecklas i samband med stadsbibliotekets flytt till de nya lokalerna i kunskaps- och kulturcentrum. Kultur- och fritidsnämnden ska i det pågående utvecklingsarbetet av kunskaps- och kulturcentrum arbeta ur ett brett kulturperspektiv samt omfatta inkludering, integration och jämlikhet.
  • Servicenämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur kontaktcenter kan utvecklas för att öka service och tillgänglighet till kommunens verksamheter. Uppdraget ska samordnas med den kommunövergripande prioriterade inriktningen service och bemötande.

De här förslagen kom från Alliansen+. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade lämnat in egna förslag.

Sidan uppdaterad: 2017-05-30