Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
En kartbild från nordöstra delen av Tröingeberg.

Område 4 och 6 på kartan ska utredas vidare, för att se var en ny skola i Tröingeberg kan ligga.

Två platser utreds vidare inför ny skola i Tröingebergsområdet

Falkenberg växer. Därför planeras för en ny skola i Tröingebergsområdet. Sex olika förslag har utretts och sedan skickats för synpunkter till tre nämnder. Nu går samhällsbyggnadsavdelningen vidare och tittar närmre på två av förslagen i nordöstra Tröingeberg.

För att säkerställa att alla barn får plats i förskolan och grundskolan behöver Falkenbergs kommun göra stora investeringar. Bakgrunden är att vi blir fler i Falkenbergs kommun, framför allt i Falkenbergs stad.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att samhällsbyggnadsavdelningen ska gå vidare och titta vidare på två av sex områden. De två områdena (på kartan område 4 och 6) har förordats av samtliga tre nämnder som tillfrågats: barn- och utbildningsnämnen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.

Plats för 1000 elever

Den nya skolan i Tröingeberg ska dels ersätta Vinbergsskolans lokaler, dels ta emot barn från Tröingeberg med omnejd. Tanken är även att skolan ska kunna avlasta skolorna i centrala Falkenberg.

Grundskolan ska ha årskurserna F-9 med fyra paralleller, vilket innebär en kapacitet på över 1 000 elever. Till det krävs en tomt på omkring 40 000 kvadratmeter. Skolan är tänkt att börja byggas under 2020. Det förutsätter bland annat att markfrågan är klarlagd och att det görs en detaljplan för det område som till slut väljs.

Många faktorer spelar in

Det är många olika aspekter att ta hänsyn till inför placeringen av en ny skola. Några av dem är:

  • Verksamheten: till exempel var tomten ligger i förhållande till elever och andra skolor, annan bebyggelse, planerad bebyggelse och skolskjuts.
  • Tomten: till exempel placering och möjlighet att bygga ut i framtiden.
  • Trafik: till exempel trafiksäkerhet för alla trafikslag och tillgänglighet.
  • Miljö: till exempel naturvärden, kulturvärden, buller och översvämningsrisk.

Detaljplan när en plats är vald

När det är beslutat var skolan ska byggas kommer det att ske en så kallad detaljplaneprocess, där framtida grannar och andra intressenter får tycka till om detaljplanen på den utvalda platsen (läs mer om hur en planprocess går till här).

Texten är uppdaterad. Kommunstyrelsen fattade beslut i enighet med KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskotts, förslag.

Sidan uppdaterad: 2017-06-13