Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut om stora investeringar i grundskola och förskola

Barn- och utbildningsnämnden pekade idag ut flera stora investeringar för grundskolan och förskolan i Falkenberg. Beslutet omfattar bland annat nya skolor, förskolor och en ny stadieindelning för kommunens grundskolor.
– För att vi ska kunna genomföra besluten behöver det avsättas pengar i kommunens övergripande budget, säger Jörgen Frostlund, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

För att säkerställa att alla barn får plats i förskolan och grundskolan behöver Falkenbergs kommun göra stora investeringar. Bakgrunden är att Falkenbergs kommuns befolkning växer. De nya invånarna väljer främst att bosätta sig i kustområdena och i Falkenbergs stad. I andra delar av kommunen är befolkningsnivån stabil eller något vikande.

Alliansens plus förslag klubbades igenom

Idag beslutade ansvarig nämnd, barn- och utbildningsnämnden, vilka investeringar som Falkenbergs kommun behöver göra i förskolan och grundskolan. Vid mötet fanns förslag från Alliansen plus och Socialdemokraterna samt som grund en utredning från barn- och utbildningsförvaltningen. Sverigedemokraterna stödde Socialdemokraternas förslag. Eftersom Alliansen plus har majoritet i nämnden kunde de rösta igenom sitt eget förslag som omfattar bland annat nya skolor, förskolor och en ny stadieindelning för kommunens grundskolor.

Ny stadieindelning för grundskolan

Beslutet innebär bland annat att Falkenbergs kommunala skolor nu får en F-3/F-6/F-9 stadieindelning. Skolorna i Årstad, Fagered, Älvsered och Okome blir F-3 skolor och övriga skolor i kommunen blir antingen F-6 eller F-9-skolor.

Alliansen plus beslutade också att det är möjligt att göra F-3-skolor till F-6-skolor om elevunderlaget i framtiden skulle öka.

Arbetet med att införa den nya stadieindelningen börjar nästa år och fortsätter under åren framåt.

Nya grundskolor

Beslutet innebär också att det planeras för en ny F-9-skola på Tröingeberg som ska ersätta Vinbergsskolan. Att stänga Vinbergsskolan kräver dock ett beslut i kommunfullmäktige.

Alliansen plus beslutade även att kommunen ska utreda om det är möjligt att bygga en skola i Ringsegård. De beslutade även att flytta grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan.

Nya förskolor

Under nämndsmötet beslutade politikerna även om flera satsningar och investeringar i förskolan för att slippa tillfälliga paviljonger. Det innebär bland annat en ny förskola vid Hertingskolan med åtta avdelningar, en ny förskola i området Lyckan med sex avdelningar och etablera en ny förskola i Tröingeberg med sex avdelningar. De flesta av de planerade investeringarna i förskolan sträcker sig från nästa år och tio framåt.

Vad händer nu?

Beslutet från Alliansen plus innebär stora investeringar för förskolan och grundskolan i Falkenberg. Investeringarna går nu vidare in i den budgetprocess som pågår.

– För att vi ska kunna genomföra besluten behöver det avsättas pengar i kommunens övergripande budget, säger Jörgen Frostlund om det fortsatta arbetet.

Den del av beslutet som innebär att Vinbergsskolan ska flytta in i den nya planerade skolan på Tröingeberg när den är klar går vidare till kommunfullmäktige som är det politiska organ som tar beslut om en skola ska stängas.

 

Så här blir beslutet för grundskolan

Söderområdet

Falkenbergs kommun inför en F-3/F-6/F-9 stadieindelning i Söderområdet från och med 2017. Grundsärskolan flyttar till Söderskolan som får anpassade lokaler. Söderskolan blir också en F-9 skola. Slöingeskolans lokaler anpassas och skolan organiseras för en för F-6. Vessigebroskolan organiseras för F-6. Årstadsskolan organiseras för F-3.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden ser över möjligheten att avsätta mark för en framtida skola i Ringsegård. Ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten kring samarbete med Halmstad kommun och Steningeskolan för elever i närområdet.

Ullaredsområdet

Införa en F-3/F-6/F-9 stadieindelning i Ullaredsområdet från och med 2017. Organisera Fageredsskolan, Älvseredsskolan och Okomeskolan till F-3-skolor. Lokalanpassa och organisera Ätranskolan till F-6-skola. Apelskolan organiseras och lokalanpassas för F-9.

Tullbroområdet
Införa en F-6/F-9 stadieindelning i Tullbroområdet med start från och med 2018. Flytta grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Etappvis lokalanpassa och organisera Tullbroskolan till en F-9-skola. Fajansskolan lokalanpassas till F-6. Kommunen bygger ut Hjortbergsskolan till en F-9 enhet. Hertingsskolan och Schubergstorpsskolan organiseras för F-6.

Skogstorpsområdet

Införa en F-6/F-9 stadieindelning i Skogstorpsområdet med start från och med 2018. Långåsskolan lokalanpassas och organiseras för F-6. Långavekaskolan organiseras och byggs ut för F-6. Skogstorpsskolan organiseras för F-9.

Tångaområdet

Införa en F-6/F-9 stadieindelning i Tångaområdet med start från och med 2018. Bygga en ny F-9 skola i Tröingeberg. Organisera Tångaskolan och Falkenbergs Montessoriskola för F-9. Ljungbyskolan organiseras för F-6. Vinbergsskolan organiseras för F-6 fram till ny skola är etablerad på Tröingeberg.

Så här blir beslutet för förskolan

Förskoleområde Nord

Ersätta nuvarande paviljong i Långås genom att bygga en ny förskola med tre avdelningar. Avveckla Morups förskola.

Förskoleområde öst

Etablera två avdelningar förskola i Kärnhuset. Behålla avdelningarna på Furubacken och Äppelbacken.

Förskoleområde Syd

Utöka Slöingeskolans/Skansgårdens förskolor från fyra till sex avdelningar. För att göra F-6 organisation på Slöingeskolan från hösten 2017 etablera en paviljongförskola i Slöinge för att frigöra ett klassrum i skolan. Etablera en ny förskola med två avdelningar i Ugglarp.

Förskoleområde Centrum Öst

Ersätta den nuvarande avdelningen på Vinbergs förskola genom att etablera en ny förskola med två avdelningar i Vinbergs samhälle. Etablera en ny förskola i Tröingeberg med sex avdelningar. Utöka Tröingebergs förskola med två avdelningar och Vessigebro förskola med två avdelningar. Avveckla Ringare Gustavs förskola och Regnbågens förskola.

Förskoleområde Centrum Syd

Ersätta nuvarande paviljonger med fyra avdelningar på Kristineslätts förskola och etablera en permanent förskola med sex avdelningar. Etablera en ny förskola vid Hertingsskolan med åtta avdelningar och en ny förskola i området Lyckan med sex avdelningar. Avveckla Hjortbergs förskola, Tullbro förskola och Trollgårdens förskola.

Förskoleområde Centrum Nord

Utöka Östra Gärdets förskola med två avdelningar. Ersätta nuvarande paviljongerna på Stafsinge genom att bygga en förskola med sex avdelningar. Ha en förskola med sex avdelningar vid den kommande Stafsingeskolan samt en förskola med sex avdelningar i området Krispeln i anslutning till Kunskaps- och kulturcentrum. Avveckla Stenfalkens förskola, Ormvråkens förskoleavdelning och Schubergstorpsskolans förskola.

Avveckling av skola
Avveckla Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på Tröingeberg.

Sidan uppdaterad: 2016-09-21