Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 9 maj 2017

Dagordning

 

 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

 

2

 

 

AU § 105

 

 

Redovisning av uppdrag – Utredning om en gemensam bemanningsenhet. (Therése Lundgren)

 

 

KS 2015-270

 

 

3

 

 

 

Information – Önskad sysselsättningsgrad
(Sandra Johansson och Thérese Lundgren)

 

 

KS 2011-188

 

 

4

 

 

ARGUS § 22

 

 

Redovisning av uppdrag i budget – Jämställda löner. (Thérese Lundgren)PDF

 

 

KS 2017-14

 

 

5

 

 

AU § 104

 

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Falkenbergs stad. (Sofia Hedberg Broberg)PDF

 

 

KS 2017-189

 

 

6

 

 

 

Smedjans förskola – utökning av projektbudget. (Irene Wigroth)

 

 

KS 2017-233

 

 

7

 

 

 

Kl.10.00 Information – Redovisning av toleransfrämjande medel, Falkenbergs gymnasieskolas resa till Srebrenica.(Irhan Kasic och Joakim Rosendahl, Falkenbergs gymnasieskola)

 

 

KS 2017-6

 

 

8

 

 

AU § 125

 

 

Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna, stråkutveckling. (Hanna Smekal och Charlotte Ljung)PDF

 

 

KS 2015-74

 

 

9

 

 

AU § 132

 

 

Remissvar till Hallandstrafiken – Kollektivtrafikplan 2018 (Charlotte Ljung)PDF

 

 

KS 2017-184

 

 

10

 

 

AU § 131

 

 

Försäljning av del av fastigheten Smedjeholm 1:65. (Anna Persson)PDF

 

 

KS 2017-221

 

 

11

 

 

AU § 122

 

 

Ramprogram för förskolor.PDF

 

 

KS 2015-411

 

 

12

 

 

AU § 128

 

 

Godkännande av investeringsprojektet ombyggnad av Vessigebroskolans kök.PDF

 

 

KS 2017-234

 

 

13

 

 

AU § 126

 

 

Svar på revisionsrapport – specialdestinerade statsbidrag.PDF

 

 

KS 2017-73

 

 

14

 

 

AU § 107

 

 

Månadsrapport för kommunstyrelsen – mars.PDF

 

 

KS 2017-139

 

 

15

 

 

AU § 108

 

 

Månadsrapport för kommunen – mars.PDF

 

 

KS 2017-140

 

 

16

 

 

AU § 94

 

 

Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.PDF

 

 

KS 2017-183

 

 

17

 

 

AU § 118

 

 

Årsredovisningar för 2016 - Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond samt Stiftelsen Per Svenssons donationsfonder 1 och 2.PDF

 

 

KS 2017-225

 

 

18

 

 

AU § 119

 

 

Utdelning ur Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond.PDF

 

 

KS 2017-227

 

 

19

 

 

AU § 120

 

 

Räkenskapssammanställning för 2016 för stiftelser understigande 1,5 mkr.PDF

 

 

KS 2017-226

 

 

20

 

 

AU § 117

 

 

Planeringsförutsättningar 2018-2020.PDF

 

 

KS 2017-229

 

 

21

 

 

AU § 127

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärenden.PDF

 

 

KS 2017-2

 

 

22

 

 

AU § 93

 

 

Detaljplan för Skrea 29:1 m.fl. – Godkännande av planavtalPDF

 

 

KS 2015-285

 

 

23

 

 

AU § 116

 

 

Estraden 2 och 3 – Antagande av förslag till ändring i detaljplan.PDF

 

 

KS 2016-109

 

 

24

 

 

AU § 99

 

 

Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner.PDF

 

 

KS 2016-267

 

 

25

 

 

AU § 100

 

 

Vinberg 1:3 m.fl. – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten.PDF

 

 

KS 2016-17

 

 

26

 

 

AU § 101

 

 

Skrea 5:51 samt del av Skrea 5:91 – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten.PDF

 

 

KS 2016-17

 

 

27

 

 

AU § 102

 

 

Beslut om verksamhetsområden för VA-verksamheten enligt förslag från FAVRAB.PDF

 

 

KS 2016-17

 

 

28

 

 

AU § 109

 

 

Lokalvårdsupphandling – Social hänsynPDF

 

 

KS 2017-173

 

 

29

 

 

AU § 110

 

 

Återrapportering av uppdrag – Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandlingPDF

 

 

KS 2014-428

 

 

30

 

 

AU § 96

 

 

Taxa för kopior och avskrifter av allmän handlingPDF

 

 

KS 2017-182

 

 

31

 

 

AU § 133

 

 

Remissvar till Justitiedepartementet – Se barnet!PDF

 

 

KS 2017-110

 

 

32

 

 

AU § 134

 

 

Remissvar till Utbildningsdepartementet – Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor.PDF

 

 

KS 2017-133

 

 

33

 

 

AU § 135

 

 

Remissvar till Servicenämnden – Förslag till reviderade riktlinjer för telefoni.PDF

 

 

KS 2017-169

 

 

34

 

 

ARGUS § 15

 

 

Revidering av policy för socialt företagande i Falkenberg.PDF

 

 

KS 2017-69

 

 

35

 

 

INT.BER §

 

 

Statligt stöd för integration – Handläggning på överförmyndarnämnden.

 

 

KS 2016-20

 

 

36

 

 

INT.BER §7

 

 

Statligt stöd för integration – Marknadsföringsresurs integration/inkludering.PDF

 

 

KS 2016-20

 

 

37

 

 

AU § 87

 

 

SäkerhetsskyddschefPDF

 

 

KS 2017-190

 

 

38

 

 

AU § 136

 

 

Motion – Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen.PDF

 

 

KS 2016-533

 

 

39

 

 

AU § 111

 

 

Motion – Profilboende med människan i centrum.PDF

 

 

KS 2016-468

 

 

40

 

 

AU § 97

 

 

Medborgarförslag – Uppdatering av lokala ordningsföreskrifter, ID-märkning av hundar och katter.PDF

 

 

KS 2017-95

 

 

41

 

 

 

Anmälningar

 

  

Sidan uppdaterad: 2018-01-23