Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 14 november 2017

Dagordning

 

 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare

 

 

 

2

 

 

 

Kl. 08.30 Statligt stöd för integration -
Yrkes-SFI/Lärlings-SFI.

 

 

KS 2016-20

 

 

3

 

 

 

Statligt stöd för integration - Språkstöd för föräldralediga.

 

 

KS 2016-20

 

 

4

 

 

 

Statligt stöd för integration - Handläggning på överförmyndarnämnden.

 

 

KS 2016-20

 

 

5

 

 

AU § 329

 

 

Budget för 2018, budgetramar för 2019 och kommunplan för 2020.

 

 

KS 2017-513

 

 

6

 

 

 

Delegation till arbetsutskottet att fastställa kravprofil för kommunchef.

 

 

KS 2017-520

 

 

7

 

 

 

Delegation till arbetsutskottet att fastställa kravprofil för förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

 

 

KS 2017-519

 

 

8

 

 

AU § 342

 

 

Remiss – Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 

 

 

KS 2017-427

 

 

9

 

 

AU § 319

 

 

Lokaliseringsutredning för ny skola i Tröingebergsområdet – beslut om placering.

 

 

KS 2017-137

 

 

10

 

 

AU § 326

 

 

Personalärende – Utse tillförordnad kommunchef.PDF

 

 

KS 2017-501

 

 

11

 

 

AU § 327

 

 

Personalärende – Utse tillförordnad förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.PDF

 

 

KS 2017-502

 

 

12

 

 

AU § 310

 

 

Avfallstaxa 2018.PDF

 

 

KS 2017-479

 

 

13

 

 

AU § 311

 

 

VA-taxa 2018.PDF

 

 

KS 2017-478

 

 

14

 

 

AU § 312

 

 

Revidering i bestämmelse av taxa för offentlig plats.PDF

 

 

KS 2017-359

 

 

15

 

 

AU § 341

 

 

Översyn av taxor inom miljöbalkens område 2018.PDF

 

 

KS 2017-489

 

 

16

 

 

AU § 330

 

 

Prioriteringslista för detaljplaneärenden.PDF

 

 

KS 2017-2

 

 

17

 

 

AU § 230
KS § 222
KF § 170
KS § 257
KF § 194

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37.

 

 

KS 2017-376

 

 

18

 

 

AU § 231
KS § 223
KF § 171
KS § 258

 

KF § 195

 

 

Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. – Antagande.

 

 

KS 2013-423

 

 

19

 

 

AU § 322

 

 

Detaljplan för Morup 23:1 m.fl. – Planavtal; nu fråga om ändring av avtalspart m.m.PDF

 

 

KS 2010-305

 

 

20

 

 

AU § 331

 

 

Vitan 7 m.fl. Detaljplan – Antagande.

 

 

KS 2012-2

 

 

21

 

 

AU § 335

 

 

Del av Västra Gärdet 2:1 – Försäljning av industritomt för fjärrvärmeproduktion inom industriområdet Smedjeholm.PDF

 

 

KS 2017-500

 

 

22

 

 

AU § 336

 

 

Del av Västra Gärdet 2:1 – Förvärv av fastighet.PDF

 

 

KS 2017-512

 

 

23

 

 

AU § 337

 

 

Del av Herting 2:1 - Överenskommelse om fastighetsreglering.PDF

 

 

KS 2017-383

 

 

24

 

 

AU § 338

 

 

Tröinge 19:34 – Förvärv av fastighet.PDF

 

 

KS 2017-481

 

 

25

 

 

AU § 339

 

 

Del av Smedjeholm 1:65 – Försäljning av mark.PDF

 

 

KS 2017-432

 

 

26

 

 

AU § 333

 

 

Remiss – Statens energimyndighet och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.PDF

 

 

KS 2017-429

 

 

27

 

 

AU § 316

 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen.PDF

 

 

KS 2017-475

 

 

28

 

 

AU § 320

 

 

Lokalvårdsupphandling - social hänsyn.PDF

 

 

KS 2017-173

 

 

29

 

 

AU § 308

 

 

Slutredovisning ungdomsprojekt cirkulationsplatser.PDF

 

 

KS 2013-342

 

 

30

 

 

AU § 343

 

 

Rapport – Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar.PDF

 

 

KS 2017-256

 

 

31

 

 

ARGUS
§ 53

 

 

Antagande av pensionsriktlinje.PDF

 

 

KS 2017-308

 

 

32

 

 

ARGUS
§ 60

 

 

Revidering av delegationsordning gällande personalfrågor.PDF

 

 

KS 2017-488

 

 

33

 

 

ARGUS
§ 50

 

 

Motion – Modernare tjänsteresor i hela kommunkoncernen.PDF

 

 

KS 2017-258

 

 

34

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23