Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 13 juni 2017

Dagordning


 

1

 

 

 

Val av protokollsjusterare.

 

 

 

2

 

 

AU § 173

 

 

Kl 08.30 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 för januari-april 2017 (Liselotte Jönsson)PDF

 

 

KS 2017-139

 

 

3

 

 

AU § 174

 

 

Kommunens tertialrapport 1 för januari-april 2017. (Rickard Nordén)PDF

 

 

KS 2017-140

 

 

4

 

 

AU § 153

 

 

Falkenbergs stadshus AB årsredovisning för 2016 – förtydligande av resultatdisposition. PDF
(David Sjölinder)PDF

 

 

KS 2017-162

 

 

5

 

 

AU § 159

 

 

Lokaliseringsutredning för ny skola i Tröingebergsområdet. PDF
(Sofia Hedberg Broberg)PDF

 

 

KS 2017-137

 

 

6

 

 

AU § 166

 

 

Uppdrag i budget – markreserven. (Anna Persson, Inger Gennerud Björsander, Lilit Bigün Hovumyan)PDF

 

 

KS 2017-15

 

 

7

 

 

AU § 171

 

 

Projekt industrispår/kombiterminal. PDF
(Jimmy Vänestål)PDF

 

 

KS 2013-199

 

 

8

 

 

AU § 163

 

 

Kl 10.00 Befolkningsprognos 2017-2031.(Charlotte Johansson)PDF

 

 

KS 2016-172

 

 

9

 

 

AU § 165

 

 

Revisorernas granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. (Charlotte Johansson)PDF

 

 

KS 2017-72

 

 

10

 

 

 

Information - Finansiell analys.
(Charlotte Johansson)

 

 

KS 2017-6

 

 

11

 

 

 

Information - Falkenbergs kommuns grafiska profil.
(Monica Klingborg och Fredrik Johansson)

 

 

KS 2017-6

 

 

12

 

 

 

Förvärv av fastigheterna Motorn 7, 8, 13 och 14, Sanddynevägen Falkenberg.

 

 

KS 2017-274

 

 

13

 

 

AU § 138

 

 

Förfrågan om förvärv av fastigheten Falkenberg Vitan 9PDF

 

 

KS 2017-271

 

 

14

 

 

AU § 141

 

 

Markanvisningsavtal med Kvartilen fastigheter AB för exploatering av område runt Brunklövervägen i Skogstorp.PDF

 

 

KS 2016-414

 

 

15

 

 

AU § 142

 

 

Delägarskap i Inera AB genom förvärv av aktier i bolaget.PDF

 

 

KS 2017-167

 

 

16

 

 

AU § 145

 

 

Återrapportering av uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta en fritidsbank.PDF

 

 

KS 2016-300

 

 

17

 

 

AU § 154

 

 

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar.PDF

 

 

KS 2017-278

 

 

18

 

 

AU § 155

 

 

Revisorernas granskning av kommunens planberedskap.PDF

 

 

KS 2017-62

 

 

19

 

 

AU § 156

 

 

Ansökan om planläggning för Ullared 2:2 m.fl.PDF

 

 

KS 2017-22

 

 

20

 

 

AU § 157

 

 

Ansökan om planläggning för Ullared 1:21 m.fl. (komplettering).PDF

 

 

KS 2017-93

 

 

21

 

 

AU § 161

 

 

Förvärv av fastigheten Kronan 20 i Falkenberg.PDF

 

 

KS 2017-273

 

 

22

 

 

AU § 162

 

 

Rums- och funktionsprogram över förskolor.PDF

 

 

KS 2015-411

 

 

23

 

 

AU § 164

 

 

Överenskommelse om förlängning av ramavtal avseende exploatering inom Östra Gärdet 1:38, Tånga Parkstad.PDF

 

 

KS 2015-81

 

 

24

 

 

AU § 168

 

 

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Sjövisaren 8 m.fl.PDF

 

 

KS 2017-288

 

 

25

 

 

AU § 129

 

 

Detaljplan för Sjövisaren 8 m.fl. Falkenbergs kommun.PDF

 

 

KS 2015-291

 

 

26

 

 

AU § 169

 

 

Rönnhagen 5 m.fl. – ansökan om planläggning.PDF

 

 

KS 2017-235

 

 

27

 

 

AU § 170

 

 

Lokaliseringsutredning för vård- och stödboende – ”etablering snabbspår”.PDF

 

 

KS 2017-264

 

 

28

 

 

AU § 172

 

 

Satsningar i Ullared.PDF

 

 

KS 2017-287

 

 

29

 

 

AU § 176

 

 

Uppdrag i budget – inleda dialog kring utvecklingen av hamnområdet.PDF

 

 

KS 2017-16

 

 

30

 

 

AU § 146

 

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.PDF

 

 

KS 2017-256

 

 

31

 

 

AU § 178

 

 

Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDF

 

 

KS 2017-269

 

 

32

 

 

AU § 179

 

 

Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDF

 

 

KS 2017-270

 

 

33

 

 

AU § 144

 

 

Remissutsändande av föreslagen sponsringspolicy.PDF

 

 

KS 2017-185

 

 

34

 

 

AU § 147

 

 

Remiss – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.PDF

 

 

KS 2017-149

 

 

35

 

 

AU § 177

 

 

Remiss – Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi.PDF

 

 

KS 2017-220

 

 

36

 

 

 

Remiss – Havsbaserad vindkraft

 

 

KS 2017-161

 

 

37

 

 

 

Remiss – Samråd för ombyggnad av vattenkraftverk, Berte Qvarn i Suseån.

 

 

KS 2017-245

 

 

38

 

 

 

Remiss – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Boa i Falkenbergs kommun.

 

 

KS 2017-268

 

 

39

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23