Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 9 augusti 2016

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 218Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget. (Liselotte Jönsson, Jan Fritz) PDFKS 2016-278
3AU § 204Hantering av ränte- och amorteringsfria lån. (Jan Fritz) PDFKS 2015-263
4AU § 219Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. (Liselott Jönsson, Daniel Johansson) PDFKS 2015-48
5AU § 205Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar för löneökningar m m.PDFKS 2016-133
6AU § 226Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Falkenbergs Näringsliv ABPDFKS 2016-187
7AU § 222 Revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil.PDFKS 2016-277
8 Försäkringar – nu fråga om utnyttjande av option. (Kjell Svensson - Willis)KS 2016-312
9ARGUS § 35Program för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera människor med funktionsnedsättning. (Mustapha Radi, Ola Westmar) PDFKS 2016-185
10 Remissvar – Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Mats Petersson) KS 2016-280
11 Remissvar - Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. (Mats Petersson, SN, Malin Lindvall Ehrnlund, BUN) KS 2016-273
12AU § 213Stafsinge kyrkby – Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomterPDFKS 2016-226
13AU § 208Köp av del av Stafsinge 6:3.PDFKS 2016-259
14AU § 225Detaljplan för Morup 23:1 m fl – Planavtal.PDFKS 2010-305
15AU § 214Detaljplan för del av Boberg 8:27 – Planavtal.PDFKS 2010-270
16AU § 223Remissvar – Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, täkt av berg, Hjärtared 2.2 och 2.4. PDFKS 2016-255
17AU § 224Remissvar – Ansökan om förlängd nätkoncession mellan Falkenberg N- Falkenberg S.PDFKS 2016-217
18AU § 216Dagvattenanvisning – godkännande för remiss.PDFKS 2016-267
19ARGUS § 34Motion: Rusta personal inom omsorg och skola med kulturkompetens för integrationPDFKS 2016-60
20AU § 227Motion om trygghetsboende och särskilt boende Norra kusten.PDFKS 2016-146
21 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2018-01-23