Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 7 juni 2016

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 181Kommunstyrelsens tertialrapport 1 för januari – april 2016. PDFKS 2016-120
3 Tertialrapport 1 för januari – april 2016. (Jan Fritz) KS 2016-121
4AU § 153Reviderade principer för investeringsprocessenPDFKS 2016-201
5AU § 165Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.PDFKS 2016-191
6AU § 173Fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten. Avrapportering av samrådsskede, förslag till revideringar (Sofia Hedberg Broberg) PDFKS 2014-273
7AU § 184Centrumåtgärder – Projekt Tullbron (Hanna Smekal) PDFKS 2016-231
8AU § 187Centrumåtgärder – Projekt stråkutveckling – kommunikation och tillgänglighet (Hanna Smekal) PDFKS 2015-74
9AU § 186Centrumåtgärder – Budgeterade medel för investeringar i centrum, rapportPDFKS 2013-384
10 Beställning av paviljong till Långåsskolan (Martin Lövström) KS 2016-235
11AU § 193Beställning av förskolepaviljong SlöingePDFKS 2016-234
12AU § 182 Dagvattenutredning Långasand – Beslut om fortsatt arbete PDFKS 2013-187
13AU § 161Gruebäck och Dalsberg – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten.PDFKS 2016-17
14AU § 160Eftra by – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamhetenPDFKS 2016-17
15AU § 174Remissvar – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet – utökning av Smedjeholmens avloppsreningsanläggning.PDFKS 2016-176
16AU § 175Remissvar – Hylte kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.PDFKS 2016-175
17 Information från vattendirektivsgruppen. Ingela Danielsson KS 2016-3
18 Information om Ätrans Vattenråd (Vagn Abel) KS 2016-3
19AU § 199Remissvar – Låt fler forma framtiden SOU 2016:5PDFKS 2016-123
20AU § 157Remissvar - Effektiv vård (SOU 2016:2).PDFKS 2016-91
21AU § 192Policy för internationellt samarbetePDFKS 2015-236
22Int.ber § 7Projekt Falkenbergsmodell för integration. Anneli Ask PDFKS 2015-112
23 Information om arbetet med kommunstyrelsens mål (Jenny Antonsson, Josefin Selander) KS 2016-3
24AU § 190Utveckling av verksamhet inom Arenaområdet.PDFKS 2016-233
25AU § 191Rapport Attraktionskraft FalkenbergPDFKS 2016-149
26AU § 183Västra Gärdet 1:67 - PlanläggningPDFKS 2016-49
27AU § 200Tröinge 6:45 – PlanavtalPDFKS 2015-358
28AU § 176Detaljplan Serum 9 mm fl - Planavtal PDFKS 2015-311
29AU § 171Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för upprättande av publika nätverk i Falkenberg.PDFKS 2014-399
30AU § 158Redovisning av uppdrag – Arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen.PDFKS 2015-356
31ARGUS § 24Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018. PDFKS 2015-416
32ARGUS § 23Hemställan om sammanträdesarvode till ledamöter i kommunala pensionärsrådet.PDFKS 2015-413
33AU § 177Revidering av telefonpolicyPDFKS 2016-199
34AU § 166Rapport – ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2016-37
35AU § 201Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motionerPDFKS 2016-205
36AU § 202Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslagPDFKS 2016-206
37 Undertecknande av skrivelser och handlingarKS 2016-253
38AU § 159Motion om att starta en fritidsbank.PDFKS 2016-62
39AU § 167Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom.PDFKS 2015-376
40AU § 178Motion om byaträffar i Falkenbergs kommunPDFKS 2015-365
41AU § 155Medborgarförslag om kommunsammanslagning.PDFKS 2016-192
42AU § 168Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i GlommenPDFKS 2016-82
43AU § 180Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Glommens samhälle.PDFKS 2016-59
44 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2018-01-23