Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 3 maj 2016

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 128 Årsredovisning 2015.(Jan Fritz)PDFKS 2016-122
3AU § 129Befolkningsprognos 2016 – 2030. PDFKS 2016-172
4AU § 130Planeringsförutsättningar 2017-2019. PDFKS 2016-173
5AU § 132Månadsuppföljning för kommunstyrelsen – mars 2016. PDFKS 2016-120
6AU § 133Månadsuppföljning för kommunen – mars 2016. PDFKS 2016-121
7AU § 121Slutredovisning investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder (enkelt avhjälpta hinder)PDFKS 2016-155
8AU § 122Slutredovisning investeringsprojekt förrådsbyggnad Kristineslätt. PDFKS 2014-254
9AU § 123Slutredovisning investeringsprojekt ”Svarta listan”.PDFKS 2016-155
10 Kl 10.00 Redovisning av uppdrag att se över renoverings- och utbyggnadsbehov på samtliga skolor (Irene Wigroth, Angelica Forsaeus, Mattias Törngren)KS 2015-272
11 Underhåll av Röda Korsstugan, Skrea strand (Irene Wigroth)KS 2016-195
12AU § 141Redovisning av uppdrag i budget 2016 – Alternativ gång- och cykelväg Vessigebro-Vinberg. (Jimmy Vänestål)PDFKS 2016-16
13AU § 135Falkenbergs centrum – centrumavgränsning och definition av begreppen stadskärna, centrum m m. PDFKS 2016-130
14AU § 140Remiss Kollektivtrafikplan 2017 – Yttrande till Hallandstrafiken.PDFKS 2016-143
15AU § 142Revisorernas granskning av upphandlings-verksamheten. PDFKS 2015-397
16AU § 117Ändring av ägardirektiv för Falkenbergs Bostads ABPDFKS 2016-164
17AU § 118Ändring av ägardirektiv för Falkenberg Energi ABPDFKS 2016-165
18AU § 119Ferieskola för ensamkommande barn sommaren 2016.PDFKS 2016-157
19AU § 136Detaljplan för Skrea 5:51 – Antagande. PDFKS 2014-214
20AU § 137Försäljning av mark inom Vinbergs Heds industriområde – del av Jonstorp 1:1. PDFKS 2016-160
21AU § 138Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde – del av Arvidstorp 1:39 och Smedjeholm 1:65. PDFKS 2016-159
22AU § 139Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde – del av Stafsinge-Arvidstorp 2:16 och 2:205 samt Snickaren 10. PDFKS 2016-161
23AU § 143Årsredovisningar för 2015 – Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. PDFKS 2016-125
24AU § 144Räkenskapssammanställning för 2015 för stiftelser understigande 1,5 mkr. PDFKS 2016-126
25AU § 145Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfond. PDFKS 2016-169
26AU § 146Redovisning av uppdrag - Hantering av motioner och medborgarförslag. PDFKS 2014-436
27AU § 125Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. PDFKS 2015-124
28AU § 126Medborgarförslag om stadsodling med bärbuskar och fruktträd. PDFKS 2015-42
29 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2018-01-23