Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 11 oktober 2016

 1

 

Val av protokollsjusterare. 

 

 

AU § 267

 

 Redovisning av uppdrag i budget 2016 – Utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka. (Jan Petersson-Bordal)PDF

 KS 2016-15

 

3

 

 

AU § 266

 

 

Förändrad hantering av pensionsavsättningar.PDF

 

 

KS 2016-349

 

4

AU § 303

Delårsredovisning Tertial 2 för Kommunstyrelsen. (Liselotte Jönsson)PDF

KS 2016-120

AU § 304

Delårsredovisning Tertial 2 för Kommunen. (Jan Fritz)PDF 

KS 2016-121

6

 

Kommunal skattesats 2017.

KS 2016-378

 

7

 

 

AU § 284

 

 

Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda - nu fråga om möjlighet till återinförande av vice ordförande i bolagen.PDF

 

 

KS 2015-416

 

8

AU § 305

 

 Tilldelning av medel för statsbidrag 2016 – Ytterligare utökad undervisningstid i matematik år 4-6.PDF

 

KS 2016-362

 

9

 

AU § 306

 

 Tilldelning av statsbidrag 2017 för nya gymnasiesärskolan och utökad undervisning i matematik år 4-6.PDF

 

KS 2016-363

 

10

 

 AU § 295

 

 Slutredovisning investeringsprojekt Söderskolans kök.PDF

 

KS 2014-407

11

 

AU § 296

 

 Slutredovisning investeringsprojekt Tallgläntan.PDF

 

 KS 2016-155

 

12

 

 AU § 302

 

 Stråkutveckling i innerstaden – Godkännande inför dialog. (Hanna Smekal)PDF

 

 KS 2015-74

 

13

 

AU § 287

 

Remissvar – Översiktsplan Marks kommun.PDF

 

KS 2016-316

 

14

 

AU § 288

 

Remissvar – Översiktsplan Gislaveds kommun.PDF

 

KS 2016-317

 

15

 

AU § 289

 

Remissvar – Fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet Varbergs kommun.PDF

 

KS 2016-288

 

16 

AU § 298

 

Remissvar – Rapport om översyn av fisk- och musselvattenförordningen.PDF

 

KS 2016-307

 

17

 

AU § 301

 

Remissvar – Ansvar för nutritionsbehandling.PDF

 

KS 2016-292

 

18

 

AU § 278

 

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.PDF

 

KS 2016-37

 

19

 

AU § 294

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § kommunallagen.PDF

 

KS 2016-365

 

20

 

AU § 269

 

Hjortsbergs centrum – Begäran om planbesked.PDF

 

KS 2015-409

 

 

21

 

 

AU § 270

 

 

Elddonet 2 – Begäran om planbesked.PDF

 

 

KS 2016-189

 

 

22

 

 

AU § 271

 

 

Hjortsberg 3:64 – Begäran om planbesked.PDF

 

 

KS 2016-261

 

 

23

 

 

AU § 272

 

 

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl – Begäran om planbesked.PDF

 

 

KS 2016-188

 

 

24

 

 

AU § 273

 

 

Repslagaren 22 - Begäran om planbesked.PDF

 

 

KS 2016-211

 

 

25

 

 

AU § 274

 

 

Relingen 6 m fl - Begäran om planbesked.PDF

 

 

KS 2016-212

 

 

26

 

 

AU § 275

 

 

Sloalyckan 1 m fl - Begäran om planbesked.PDF

 

 

KS 2016-198

 

 

27

 

 

AU § 308

 

 

Detaljplan för Långaveka 3:21 m fl – Planavtal.PDF

 

 

KS 2016-347

 

 

28

 

 

AU § 309

 

 

Detaljplan för Sjövisaren 8 m fl – Ramavtal.PDF

 

 

KS 2016-364

 

 

29

 

 

AU § 279

 

 

Motion om undersökning hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.PDF

 

 

KS 2016-252

 

 

30

 

 

AU § 280

 

 

Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt.PDF

 

 

KS 2016-139

 

 

31

 

 

AU § 297

 

 

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet.PDF

 

 

KS 2016-140

 

 

32

 

 

AU § 290

 

 

Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran.PDF

 

 

KS 2015-57

 

 

33

 

 

 

Anmälningar

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-23