Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 8 september 2015

1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 210Inriktning för Falkenbergs idrottshall och Glommens idrottshall. (Jan P Bordal)PDFKS 2015-118
3AU § 235Kalendarium ny styrmodell. (Paulina Claesson)PDFKS 2015-269
4AU § 241Uppdrag i budget – God ekonomisk hushållning. (Jan Fritz)PDFKS 2015-113
5AU § 240Kommunstyrelsens budget 2016-2018.PDFKS 2015-220
6AU § 221Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2015PDFKS 2015-155
7AU § 222Nämndernas månadsuppföljning och prognos juli 2015.PDFKS 2015-139
8AU § 238PWC:s granskningsrapport av intern kontroll. PDFKS 2015-137
9AU § 212Bidrag till SM i brottning 2016PDFKS 2015-253
10AU § 234Remissvar – Förslag till cykelstrategi för Falkenbergs kommun. (Josefin Selander)PDFKS 2015-238
11AU § 239Etablering av solcellspark i Falkenberg. (Mattias Hedström Hjort)PDFKS 2015-275
12KS § 177Vision Klitterbadet, nu fråga om rättelse PDFKS 2013-72
13AU § 223Revisionsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2014.PDFKS 2015-230
14AU § 228Utbetalning av partistöd 2016.PDFKS 2015-218
15AU § 220Uppdrag i budget – utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför centralorten.PDFKS 2015-115
16AU § 233Detaljplan för Dalkullan 1 m fl.PDFKS 2011-198
17AU § 225Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl - PlanavtalPDFKS 2014-368
18AU § 237Yttrande över ansökan om förlängd koncession för naturgasledning från Skåne till Västra Götaland.PDFKS 2015-262
19AU § 232Falkenbergs centrum – centrumåtgärder 2015 PDFKS 2013-384
20AU § 229Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda.PDFKS 2014-297
21AU § 230Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade cityPDFKS 2015-228
22ARGUS § 34Revidering av policy för resor, fordon och trafiksäkerhet.PDFKS 2013-278
23AU § 215Medborgarförslag om cykelväg utmed Okomevägen från skolan mot Ullared.PDFKS 2015-51
24AU § 216Medborgarförslag om cykelväg och gatubelysning utmed Okomevägen från skolan mot Ullared. PDFKS 2015-71
25AU § 231Medborgarförslag om cykelväg på väg 154 mellan Falkenberg och Ullared.PDFKS 2015-85
26AU § 217Medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen vid Rosendals strand. KS 2015-72PDFKS 2015-72
27AU § 218Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron.PDFKS 2015-60
28AU § 219Medborgarförslag om stadsodling med bärbuskar och fruktträd.PDFKS 2015-42
29 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2015-09-07