Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 7 april 2015

1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om Sverigeförhandlingen och hög-hastighetsjärnväg genom Sverige. Josefin Selander.KS 2015-4
3AU § 73Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.PDFKS 2015-89
4AU § 76Ramavtal avseende planläggning och exploatering inom området Tånga Parkstad. PDFKS 2015-81
5AU § 77Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). PDFKS 2014-416
6AU § 78Trafikplan för Falkenbergs stad. Johan Risholm.PDFKS 2010-252
7AU § 79Bildande av Kustvattenråd. PDFKS 2015-98
8AU § 80Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljö-konsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021. Daniel Helsing.PDFKS 2014-419
9 Remiss om åtgärdsprogram för havsmiljön och havsplaneringens inriktningsdokument. Daniel Helsing. PDFKS 2015-39
10 Information om ”Utredning, nuläge och framtida behov av förskolor, Falkenbergs kommun”. PWC.KS 2014-477
11AU § 81Falkenbergs deltagande i projektet ”Next Move 2”. PDFKS 2015-100
12AU § 82Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. PDFKS 2014-422
13AU § 83Motion om konsttävling för att smycka bropelarna i Ätran. PDFKS 2014-318
14AU § 85Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2014.PDFKS 2015-83
15AU § 88Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m.PDFKS 2015-103
16AU § 89Falkenbergs grönstrukturstrategier - Antagande. PDFKS 2013-437
17AU § 90Årsredovisning 2014. Rickard Nordén. PDFKS 2015-119
18AU § 91Överföring av centrala budgetmedel. PDFKS 2015-120
19AU § 92Överföring av projektansvar för ”steget vidare”. PDFKS 2015-121
20AU § 93Medborgarförslag om en tävling avseende utsmyckning av bropelarna av f.d. järnvägsbron. PDFKS 2014-430
21AU § 94Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f.d järnvägsbron (sarg och växter). PDFKS 2015-30
22AU § 95Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f.d. järnvägsbron (korta bropelarna). PDFKS 2015-46
23AU § 96Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort samt utredning av prisbild för enskilda vid kollektivt åkande.PDFKS 2014-370
24AU § 97Medborgarförslag om handikapparkeringar vid Klitterbadet.PDFKS 2014-397
25 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2015-04-01