Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 6 oktober 2015

1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 244Kl 09.00 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter - handels, kontors eller industrimark. (Jörgen Högdin) PDFKS 2015-261
3 Redovisning projekt bostadsförsörjningsprogram. (Mari-Louise Svensson) KS 2015-221
4 Kl 10.00 Information Vattendirektivsgruppen. (Ingela Danielsson)KS 2015-4
5AU § 250Ny industrispårslösning för konkurrenskraftig järnvägstrafik. (Josefin Selander)PDFKS 2013-199
6AU § 264Växthuset 9 - PlanbeskedPDFKS 2015-164
7AU § 265Prioriteringslista för detaljplaneärenden m m.PDFKS 2015-103
8AU § 268Detaljplan för Vitan 7 – Planavtal.PDFKS 2012-2
9 Kommunstyrelsens tertialrapport 2 2015 (Lotta Jönsson)PDFKS 2015-155
10 Delårsrapport januari – augusti 2015.(Jan Fritz)PDFKS 2015-139
11AU § 254Kommunal skattesats 2016.PDFKS 2015-276
12AU § 253Överföring av centrala budgetmedel.PDFKS 2015-120
13AU § 251Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen.PDFKS 2015-281
14AU § 262Vattenskyddsområde för ån Ätran.PDFKS 2015-286
15AU § 257Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.PDFKS 2015-177
16AU § 249Framtida missbruks- och beroendevård i Halland. PDFKS 2015-170
17AU § 270Friare val av hjälpmedel.PDFKS 2015-171
18AU § 261Samverkansavtal kring utveckling av besöksnäringen i Halland.PDFKS 2015-288
19AU § 260Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassängPDFKS 2015-295
20AU § 252Yttrande över remiss Ny Kommunallag. PDFKS 2015-174
21AU § 246Motion om att införa F-6 systemet i grundskolorna.PDFKS 2014-444
22AU § 247Medborgarförslag om laxodlingsanstalten vid Laxbron.PDFKS 2014-246
23AU § 248Medborgarförslag om naturum i anslutning till Hertingforsen.PDFKS 2014-236
24AU § 259Medborgarförslag om heldragen linje på Slättenvägen.PDFKS 2014-447
25 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2015-10-01