Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 9 september 2014

1 Val av protokollsjusterare.
2AU § 220Slutredovisning av investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats.PDF
3AU § 221Slutredovisning investeringsprojekt Falkhallen.PDF
4AU § 222Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2014.PDF
5AU § 223Månadsuppföljning och prognos juli 2014.PDF
6AU § 224Anslag till Pride-festivalen 2015.PDF
7AU § 225Överenskommelse av kommunberedning – revidering.PDF
8AU § 226Förnyande av förordnande av vigselförrättare.PDF
9AU § 228Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P-skivemodellen.PDF
10AU § 229Medborgarförslag om att ompröva beslut gällande kafé på Ågatan.PDF
11AU § 230Medborgarförslag om en stadspark i centrala Falkenberg.PDF
12AU § 231Medborgarförslag på aktiviteter för att göra Rådhustorget mer attraktivt.PDF
13AU § 232Medborgarförslag om översyn och upprustning av Stafsinge strand/smedjeholmsområdet.PDF
14AU § 233Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m m.PDF
15AU § 234Medborgarförslag om användande av ön i Ätran.PDF
16AU § 235Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen.PDF
17AU § 236Motion om att servera klimatsmart mat.PDF
18AU § 237Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst.PDF
19AU § 242Information energieffektiviseringsåtgärder. (Kenny Störsjö)PDF
20AU § 243Hemställan om planändring för del av Hjortsberg 3:37, Odenvägen, Skrea Strand.PDF
21AU § 244Motion om belysning under brovalven på Tullbron.PDF
22AU § 245Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven.PDF
23AU § 246Ändring av detaljplan för Skrea 6:63 m fl, Falkenbergs kommun – planavtal.PDF
24AU § 247Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid.PDF
25AU § 248Uppdrag i budget 2014. ”Utreda behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt” och ”Utreda behovet av trygghetsboende på kort och lång sikt”. (Birgitta Skans och Thomas Brynås)PDF
26AU § 249Ungdomens hus i Falkenberg.PDF
27AU § 253Försäljning av fastigheterna Skrea 14:21 och Skrea 14:22.PDF
28AU § 254Satsningar i lokalsamhällen. PDF
29AU § 255Ändring av upphandlingsordning.PDF
30AU § 256Upphandling av livsmedel – frukt, grönsaker och potatis. (Lina Weetman och Agneta Elofsson)PDF
31AU § 257Införande av serviceförvaltning i Falkenbergs kommun. (Rolf Landholm)PDF
32AU § 258Medborgarförslag om att planera för utbildning av ordförande samt v-ordförande i nämnder samt bolag inför nästa mandatperiod.PDF
33AU § 259Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats.PDF
34AU § 260Ändring delegation avseende detaljplaner och områdesbestämmelser som antas, ändras eller upphävs av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen.PDF
35AU § 261Byggnation av Dals Ängars förskola. (Rolf Landholm)PDF
36 Anmälningar
Sidan uppdaterad: 2014-09-04