Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 4 november 2014

1 Val av protokollsjusterare.  
2 Presentation av Utvärdering – Samordnad kost- och lokalvårdsorganisation. (Peter Albinsson, PwC)PDFKS 2014-28
3AU § 288Motion om kvinnofridsteamets verksamhet.PDFKS 2014-213
4AU § 289Remissvar – Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv.PDFKS 2014-316
5AU § 290Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Falkenbergs kommun. PDFKS 2014-355
6AU § 291Medborgarförslag om bilpool. PDFKS 2014-320
7AU § 293VA-policy. (Inge Emanuelsson)PDFKS 2012-359
8AU § 294Översyn av kriterierna för utpekande av områden av riksintresse för ämnen eller material.PDFKS 2014-375
9AU § 295Överlåtelse av exploateringsavtal för delar av Eftra 1:4, Eftra 1:6, Eftra 1:11-13, Eftra 3:3, Eftra 3:21, Eftra 4:11 samt Eftra 11:1 som berör detaljplan för Risarp 1:3.PDFKS 2014-369
10AU § 299Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. Begäran av upphävande av detaljplan.PDFKS 2014-353
11AU § 312Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. Avtal.PDFKS 2014-353
12AU § 300Kommunstyrelsens månadsrapport för september 2014.PDFKS 2014-250
13AU § 301Månadsuppföljning och prognos september 2014.PDFKS 2014-138
14AU § 302Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. PDFKS 2014-283
15AU § 303Kommunens vision och övergripande mål i ägardirektiven.PDFKS 2014-354
16AU § 305Upphandling av fordon.PDFKS 2014-350
17AU § 306Ändring av bolagsordning för VIVAB.PDFKS 2014-382
18AU § 307Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.PDFKS 2014-182
19AU § 308Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5.PDFKS 2014-239
20AU § 309Detaljplan för Skrea 5:51 – planavtal.PDFKS 2014-214
21AU § 311Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. PDFKS 2014-388
22AU § 313Framtidens hemsjukvård.PDFKS 2013-138
23AU § 314Tillsättning av förvaltningschef till ny serviceförvaltning.PDFKS 2014-406
24AU § 315Ersättare för styrelseordförande i de kommunala bolagen.PDFKS 2014-373
25AU § 316Ändring av regler för det kommunala partistödet.PDFKS 2014-405
26AU § 317Taxa för Kulturskolan, och barn- och utbildningsnämndens lokalerPDFKS 2014-347
27AU § 318Översyn av taxor inom miljöbalkens område, bilaga B.PDFKS 2014-390
28AU § 319Begäran om kommunal borgen till Falkenbergs Båtsällskap.PDFKS 2014-403
29AU § 320Begäran om kommunal borgen till IOGT-NTO.PDFKS 2014-404
30AU § 321Budget för 2015, budgetramar för 2016 och kommunplan för 2017. (Paulina Claesson) *)PDFKS 2014-340
31AU § 323Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. (Katarina Löfberg)PDFKS 2014-402
32ARGUS § 49Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun; viss revidering ang. bestämmelser om pensions- och semesterfrågor.PDFKS 2014-243
33ARGUS § 52Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun; arvode till ordföranden och vice ordföranden i Servicenämnden.PDFKS 2014-243
34 Ändring av kommunstyrelsens reglemente.PDFKS 2014-225
35 Sammanträdesdagar för 2015.PDF 
36 Anmälningar. 
Sidan uppdaterad: 2014-11-11