Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 4 mars 2014

1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 36Godkännande av revideringar av översiktsplan, ÖP 2.0, inför antagande. (Sofia Hedberg Broberg)PDFKS 2010-247
3AU § 37Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde.PDFKS 2014-69
4AU § 40Kommunens kvalitet i korthet – resultatredovisning 2013.PDFKS 2014-68
5AU § 42Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset.PDFKS 2014-55
6AU § 43Godkännande av investeringsprojektet reinvesteringar i Falkhallen.PDFKS 2014-56
7AU § 44Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande brandfarliga och explosiva varor samt skydd mot olyckor.PDFKS 2014-54
8AU § 46Exploateringsavtal, regleringsavtal samt nyttjanderätt avseende kv Bacchus. (Jörgen Högdin) PDFKS 2013-392
9AU § 47Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs väg/Kattegattvägen. (Jörgen Högdin)PDFKS 2013-391
10AU § 48Iordningställande av allmän platsmark inom detalj-planeförslag för kv Bacchus 1 m fl.(Jörgen Högdin)PDFKS 2013-393
11AU § 49Detaljplan för kv Bacchus m m – antagande. (Johan Risholm)PDFKS 2010-225
12AU § 54Falkenbergs centrum – projekt inför sommaren 2014. (Johan Risholm)PDFKS 2013-384
13AU § 50Detaljplan för del av Hjortsberg 4:1 m fl Kristineslätts idrottsområde – antagande. (Rickard Alström)PDFKS 2012-160
14AU § 51Detaljplan för del av Hjorten 3 m fl – antagande. (Rickard Alström)PDFKS 2010-578
15AU § 52Planbesked för del av Ullared 7:8 m fl, Ullared. PDFKS 2013-410
16AU § 53Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. PDFKS 2014-88
17AU § 56Nämndernas verksamhetsplaner 2014. PDFKS 2014-78
18AU § 58Ändring i föreskrift för Morups tånge naturreservat. PDFKS 2014-63
19AU § 59Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. PDFKS 2013-186
20AU § 60Tillsättande av befattning som kultur- och fritidschef. PDFKS 2014-89
21AU § 62Delfinansiering av nätprovfiske i Fegen. PDFKS 2014-72
22AU § 63Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. PDFKS 2013-398
23AU § 64Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. PDFKS 2013-399
24AU § 65Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013PDFKS 2014-101
25AU § 66Överföring och ombudgetering av återstående investeringsbudget 2013PDFKS 2014-102
26 Personalpolicy för Falkenbergs kommun - Ett hållbart arbetsliv. (Sandra Johansson)PDFKS 2014-109
27 Anmälningar. 
Sidan uppdaterad: 2014-02-27