Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 4 februari 2014

1 Val av protokollsjusterare. 
2 Kl 9.00- Information om Confucius Classroom. (Maria Wolfhagen) 
3AU § 2Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). PDFKS 2013-212
4AU § 3Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45.PDFKS 2013-293
5AU § 4Detaljplan för del av Morups-Lyngen 2:10 – planavtal.PDFKS 2010-302
6AU § 6Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus.PDFKS 2012-14
7AU § 7Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb.PDFKS 2013-333
8AU § 8Motion om att byta ut ordet främlingsfientlighet till värdegrundsarbete inom skolan.PDFKS 2013-349
9AU § 9Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen.PDFKS 2013-303
10AU § 10Motion om att bredda väg 154 vid Ulvsbo.PDFKS 2013-348
11AU § 11Motion angående gång- och cykelbanor.PDFKS 2013-327
12AU § 12Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen.PDFKS 2013-58
13AU § 13Medborgarförslag om uppsättande av staket utmed Ätran nedströms f d järnvägsbron.PDFKS 2013-295
14AU § 14Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata.PDFKS 2013-306
15AU § 15Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad och utmed Ätran till Vessigebro samt båtturer till Långasand/Ugglarp.PDFKS 2013-337
16AU § 16Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan).PDFKS 2012-296
17AU § 17Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola.PDFKS 2013-446
18 Kl 10.15- Aktuell information om mottagande av nyanlända invandrare. (Ola Götesson)  
19AU § 19Tillfällig ändring av överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.PDFKS 2011-439
20AU § 32Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun.PDFKS 2013-203
21AU § 24Ansökan om planbesked avseende detaljplan för Hällarp 1:8 – ansökan om upphävande av detaljplan.PDFKS 2013-294
22AU § 25Detaljplan för Skrea 23:40 m fl (Skrea församlings-hem) – planavtal.PDFKS 2013-257
23AU § 28Principer för hantering av över- och underskott, resultatreglering.PDFKS 2013-432
24AU § 29Godkännande av del av investeringsprojektet ventilationsåtgärder skolor, Schubergstorpsskolan.PDFKS 2014-51
25AU § 33Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014. (Jan Fritz, Liselotte Jönsson)PDFKS 2014-49
26AU § 34Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2013.PDFKS 2014-43
27 Anmälningar. 
Sidan uppdaterad: 2014-01-30