Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 3 juni 2014

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare. 
2 Kl. 09.00 - Information från Vattendirektivsgruppen. (Ingela Danielsson m fl.)PDF 
3AU § 135Kommunfullmäktiges arbetsordning.PDFKS 2014-210
4AU § 136Regler för kommunalt partistöd.PDFKS 2014-177
5AU § 137KHR; Eventuell anslutning till den s k Tillgänglighetsdatabasen.PDFKS 2014-103
6AU § 142Motion om resursjobb istället för bidragsberoende.PDFKS 2014-38
7AU § 146Ökade investeringsutgifter Werners Hages förskola.PDFKS 2012-295
8AU § 147Godkännande av investeringsprojektet Batterivägen, ombyggnad.PDFKS 2014-219
9AU § 148Prissättning av småhustomt avseende Galtås 2:239.PDFKS 2011-16
10AU § 149Detaljplan för Skrea 6:45 m fl. – planavtal.PDFKS 2013-293
11AU § 150Detaljplan för Vessige 2:6 – planavtal.PDFKS 2013-323
12AU § 152Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamhet i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.PDFKS 2014-228
13AU § 153Fastställande av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd med Varbergs kommun.PDFKS 2014-218
14AU § 154Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad.PDFKS 2013-363
15AU § 155Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.PDFKS 2014-223
16AU § 158Begäran om planläggning för Vessige 11:16 m fl.PDFKS 2014-112
17AU § 164Ändring av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet.PDFKS 2014-238
18AU § 165Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet.PDFKS 2013-72
19AU § 166Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer.PDFKS 2014-13
20AU § 167Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder.PDFKS 2013-407
21AU § 168Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2014-234
22AU § 169Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2014-233
23AU § 170Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl. lagar.PDFKS 2014-232
24AU § 173Investeringsprojekt byte av brandlarmssändare.PDFKS 2014-251
25AU § 174Kl. 11.00 - Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen.PDFKS 2014-255
26AU § 161Överföring av centrala budgetmedel.PDFKS 2014-206
27AU § 162Information om prognosen för skatteintäkter och statsbidrag. (Paulina Claesson)PDFKS 2014-240
28AU § 163Kultur- och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto.PDFKS 2014-107
29AU § 175Tertialrapport 1 januari – april 2014 kommunstyrelsen. (Lotta Jönsson)PDFKS 2014-250
30AU § 176Tertialrapport 1 januari – april 2014 kommunen. (Jan Fritz)PDFKS 2014-245
31AU § 177Uppdragsredovisning – à priser i kommunens resursfördelningsmodell.PDFKS 2013-69
32AU § 179Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag.PDFKS 2014-125
33AU § 180Motion om att utreda förutsättningarna för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen.PDFKS 2014-83
34AU § 181Utdelning ur Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond.PDFKS 2014-248
35AU § 182Delegation till arkivhandläggare.PDFKS 2014-106
36AU § 183Investeringsprojekt Kristineslätt parkförvaltningen.PDFKS 2014-254
37ARGUS § 27Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2015-2018PDFKS 2014-243
38ARGUS § 28Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).PDFKS 2014-244
39 Anmälningar 
  Falkenberg 2014-05-28 
  Mari-Louise Wernersson 
  Henrik Lundahl 
Sidan uppdaterad: 2014-05-28