Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 2 december 2014

1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 361Klockan 09.00 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (Ola Götesson)PDFKS 2014-279
3 Utredning av förutsättningar för inköp av fastigheten Långaveka 2:10, Morups Tånge. (Marie-Louise Svensson och Peter Gerhardson)PDFKS 2014-174
4 Information Nybyhemmet. (Marie-Louise Svensson)KS 2014-4
5AU § 325Försäljning av del av fastigheten Arvidstorp 1:39 inom Smedjeholms industriområde.PDFKS 2014-415
6AU § 326Försäljning av del av Jonstorp 1:1 inom Vinbergs Heds industriområde.PDFKS 2014-395
7AU § 327Försäljning av fastigheten Växthuset 9.PDFKS 2014-393
8AU § 328Byte av mark rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75.PDFKS 2014-396
9AU § 329Ramavtal inför planändring av kvarteret Strandbaden m.m.PDFKS 2014-394
10AU § 331Antagande av detaljplan för Boberg 3:122.PDFKS 2011-76
11 Klockan 10.00 Information om Falkenbergs Biogas AB. (Pär Möller, Falkenbergs Biogas AB)KS 2014-4
12AU § 334Falkenbergs centrum – information om pågående centrumarbete.PDFKS 2013-384
13AU § 335Satsningar i lokalsamhällen.PDFKS 2014-281
14AU § 337Redovisning utförda tester samt plan för kommande intern kontroll.PDFKS 2014-418
15AU § 338Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen.PDFKS 2014-412
16AU § 340Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30 – 14.30.PDFKS 2014-130
17AU § 341Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik.PDFKS 2014-314
18AU § 342Medborgarförslag om utbyggnad av omklädningsrum vid träningsbassängen på Klitterbadet.PDFKS 2014-268
19AU § 343 Medborgarförslag om att införa syskonförtur vid placering i förskola.PDFKS 2014-341
20AU § 344Motion om att undersöka möjligheten till att erbjuda bostadsmarknadsorientering på gymnasieskolan.PDFKS 2014-187
21AU § 345Utredning av förutsättningarna för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen.PDFKS 2014-83
22AU § 346Exploateringsavtal rörande Eftra 2:54 och Eftra 4:24.PDFKS 2014-426
23AU § 347Detaljplan för Eftra 2:54 och Eftra 4:24. Avrapportering av granskningsskede, förslag till revidering – Antagande. PDFKS 2010-324
24AU § 348Försäljning av del av fastigheten Smedjeholm 1:65 inom Smedjeholms industriområde.PDFKS 2014-427
25AU § 349Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda fiskeplatser.PDFKS 2014-431
26AU § 350Kommunstyrelsens månadsrapport för oktober 2014.PDFKS 2014-250
27AU § 351Månadsuppföljning och prognos oktober 2014.PDFKS 2014-138
28AU § 352Motion angående förbättrade cykelmöjligheter.PDFKS 2014-285
29AU § 353Motion om att utöka vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande. PDFKS 2014-272
30AU § 354Medborgarförslag – anlägga, belysa och underhålla gång- och cykelbana genom skogen från Slätten och Skrea mot Herting.PDFKS 2014-309
31AU § 355Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar.PDFKS 2014-232
32AU § 357Sociala hänsyn vid offentlig upphandling för att främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.PDFKS 2014-428
33AU § 358Policy för socialt företagande i Falkenberg. (Mustapha Radi)PDFKS 2014-345
34AU § 359Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2014-234
35AU § 360Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2014-233
36KS § 273Taxa för kulturskolan.PDFKS 2014-347
37KS § 273Taxa för barn- och utbildningsnämndens lokaler.PDFKS 2014-347
38 Tillägg i renhållningstaxan.PDFKS 2014-425
39ARGUS § 61Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2015-2018, vissa kompletteringar.PDFKS 2014-225
40 Remiss – Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd.PDFKS 2014-346
41 Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor.PDFKS 2014-440
42 Information – utbyte av läsplattor inför nästa mandatperiod.KS 2014-4
43 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2014-11-27