Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 12 augusti 2014

1 Val av protokollsjusterare.    
2AU § 185Ändring och tillägg till exploateringsavtal rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8.PDFKS 2011-287  
3AU § 188Uppdragsredovisning – översyn av kommunens investeringsprocess. (Paulina Claesson och Katarina Löfberg)PDFKS 2014-27  
4AU § 189Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.PDFKS 2014-270  
5AU § 190Privat finansiering av delar av Falkenbergs arena.PDFKS 2013-318  
6AU § 191Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2013.PDFKS 2014-261  
7AU § 192Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. PDFKS 2014-24  
8AU § 193Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i krav-specifikationen vid upphandling.PDFKS 2014-222  
9AU § 194Medborgarförslag om glaskupol över amfiteatern på Stortorget.PDFKS 2014-40  
10AU § 195Begäran om planläggning för Skrea 7:5.PDFKS 2014-227  
11AU § 196Start av arbetet med den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) för kusten.PDFKS 2014-273  
12AU § 197Köp av fastigheten Tröinge 6:22.PDFKS 2014-263  
13AU § 200Redovisning av uppdrag – Beakta komponent-avskrivningar i ekonomistyrningen.PDFKS 2014-29  
14AU § 201Revisionsrapport: översiktlig granskning av IT-verksamheten.PDFKS 2014-247  
15AU § 202Ca 10:30 Nytt avtal – barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (Tor Jacobsen)PDFKS 2014-279  
16AU § 203Hemsjukvården i Region Halland 2015.PDFKS 2013-138  
17AU § 207Begäran om planläggning av Skrea 5:51.PDFKS 2014-214  
18AU § 208Kommunstyrelsens månadsrapport för maj 2014.PDFKS 2014-250  
19AU § 209Månadsuppföljning och prognos maj 2014.PDFKS 2014-138  
20AU § 210Överföring av centrala budgetmedel.PDFKS 2014-206  
21AU § 211Förslag till budget för kommunstyrelsen 2015-2017.PDFKS 2014-290  
22AU § 212Omfördelning av investeringsmedel för inventarier på socialförvaltningen.PDFKS 2014-274  
23AU § 214Motion om lägenheter med trygghetsboende vid äldreboende.PDFKS 2014-118  
24AU § 215Motion om klassfarmorsystem.PDFKS 2014-14  
25KF § 112Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.PDFKS 2014-228  
26KF § 113Fastställande av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd med Varbergs kommun.PDFKS 2014-218  
27ARGUS § 40Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (Peter Axelsson)PDFKS 2014-244  
28 Anmälningar   
Sidan uppdaterad: 2014-08-06