Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 10 september 2013

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2AU § 232Kl 9.00- Tekniska nämndens information om hantering av underskott och uppnå nollresultat för 2013, samt (Paulina Claesson) Socialnämndens redovisning av fördelningen av försörjningsstöd på olika åldersgrupper m m. KS 2013-131
3AU § 246Månadsuppföljning och prognos för juli 2013.PDFKS 2013-131
4AU § 237Försäljning av fastigheten Kabyssen 4. PDFKS 2013-279
5AU § 238West Swedens framtida inriktning, organisation och finansieringPDFKS 2013-59
6AU § 239Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i FalkenbergPDFKS 2013-21
7AU § 240Medborgarförslag om översyn av sysselsättning för ungdomar som avslutat gymnasiesärskolanPDFKS 2013-77
8AU § 241Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi.PDFKS 2013-110
9AU § 242Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.PDFKS 2013-278
10AU § 244Nya verksamhetsområden för VAPDFKS 2013-243
11AU § 245Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden.PDFKS 2013-266
12AU § 248Hemställan om planläggning av Skrea 23:40 m fl.PDFKS 2013-257
13AU § 251Hemställan om planläggning för del av Östra Gärdet 1:38 m fl, f d Tångaledsreservatet.PDFKS 2013-195
14AU § 252Hemställan om planläggning av Spettet 3 m fl, fjärrvärmeanläggning.PDFKS 2013-227
15AU § 253Prioriteringslista för detaljplaneärenden m m. (Josefin Selander)PDFKS 2013-88
16AU § 254Yttrande över nationell plan för transportsystemet 2014-2025.PDFKS 2013-249
17AU § 255Yttrande över regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025.PDFKS 2013-269
18AU § 249Yttrande över Favonius AB ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk i Kattegatt – projekt ”Kattegatt Offshore”. (Johan Risholm)PDFKS 2011-120
19AU § 256Försäljning av del av Stafsinge-Arvidstorp 2:205 m fl till Mats Nilsson.PDFKS 2013-282
20AU § 257Försäljning av del av Stafsinge-Arvidstorp 2:205 m fl till 3-C Production AB.PDFKS 2013-285
21AU § 258Undertecknande av skrivelser och handlingar. PDFKS 2013-124
22AU § 259Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.PDFKS 2013-289
23AU § 265Budget för kommunstyrelsen 2014-2016. (Liselotte Jönsson)PDFKS 2013-296
24AU § 266Principer för ekonomistyrning av lokalbanken. (Susanne Gustafsson)PDFKS 2013-68
25AU § 267Godkännande av investeringsprojektet Basutställ-ning för museet.PDFKS 2013-185
26AU § 268Motion om information om utbyggnad av fibernät på landsbygden.PDFKS 2013-161
27 Anmälningar 
Sidan uppdaterad: 2013-09-05