Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 31 maj 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare 
2 Allmänhetens frågestund 
3 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2015 års kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen Räddningstjänsten Väst och Samordningsförbundet HallandPDFKS 2016-214 KS 2016-127
4AU § 128 KS § 142Årsredovisning för 2015PDFKS 2016-122
5 Ledamöternas eventuella frågor 
6 Anmälan av motioner 
7 Anmälan av medborgarförslagPDF 
8 Anmälan av interpellationer 
9KF § 100Svar på interpellation avseende effektivisering i barn- och utbildningsnämndens verksamhetKS 2016-148
10AU § 125 KS § 167Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolanPDFKS 2014-124
11AU § 126 KS § 168Medborgarförslag om stadsodling med bärbuskar och fruktträdPDFKS 2015-42
12AU § 130 KS § 144Planeringsförutsättningar 2017-2019PDFKS 2016-173
13AU § 121 KS § 147Slutredovisning av investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder (enkelt avhjälpta hinder)PDFKS 2016-155
14AU § 122 KS § 148Slutredovisning av investeringsprojekt Förrådsbyggnad KristineslättPDFKS 2014-254
15AU § 123 KS § 149Slutredovisning av investeringsprojekt – ”Svarta listan”PDFKS 2016-155
16AU § 141 KS § 152Redovisning av uppdrag i budget 2016 – Alternativ gång- och cykelväg Vessigebro-VinbergPDFKS 2016-16
17AU § 117 KS § 156Ändring av ägardirektiv för Falkenbergs Bostads ABPDFKS 2016-164
18AU § 118 KS § 157Ändring av ägardirektiv för Falkenberg Energi ABPDFKS 2016-165
19AU § 136 KS § 159Detaljplan för Skrea 5:51 – AntagandePDFKS 2014-214
20AU § 139 KS § 162Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde – del av Stafsinge-Arvidstorp 2:16 och 2:205 samt Snickaren 10PDFKS 2016-161
21KF § 122Val av revisor för granskning av kommunens verksamhetKS 2016-32
22KF § 124Val av ersättare i bygglovsnämndenKS 2016-69
23KF § 125Val av partirepresentant i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB och Falkenbergs Vatten- och Renhållnings ABKS 2016-136
24KF § 129Val av partirepresentant i Falkenbergs Bostads ABKS 2016-162
25 Ev tillkommande valärenden 
26 Meddelanden och anmälningar 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-05-24