Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 29 mars 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om servicenämndens verksamhet, 60 min. (Maj-Lis Wolfhagen, chef serviceförvaltningen)KS 2016-3
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner. 
5 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6 Anmälan av interpellationer. 
7KF § 33Svar på interpellation om Konfuciusklassrummet på gymnasieskolan.KS 2016-75
8AU § 152 KS § 72Kvalitetssäkring av kommunens byggprocesser – Redovisning av uppdrag.PDFKS 2015-109
9AU § 49 KS § 81Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för Falkenbergs kommun. PDFKS 2015-368
10AU § 53 KS § 96Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. PDFKS 2015-344
11AU § 54 KS § 97Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet.PDFKS 2015-105
12AU § 55 KS § 98Motion om utökning av allmänhetens frågestund.PDFKS 2015-364
13AU § 73 KS § 99Motion om att utreda förutsättningarna för upprättande av publika nätverk i Falkenbergs kommun. PDFKS 2014-399
14AU § 45 KS § 100Medborgarförslag om bättre underhåll av gatubelysning. PDFKS 2014-455
15AU § 46 KS § 101Medborgarförslag om att bygga en brygga m m utmed havet vid spritan-rakan.PDFKS 2015-300
16AU § 47 KS § 102Medborgarförslag om ”Anställ en kommunjurist! Viktigt att kommunen tar jävsfrågorna på allvar”PDFKS 2014-442
17AU § 36 KS § 73Ökade kostnader i samband med förskolepaviljonger i Stafsinge och Kristineslätt.PDFKS 2016-52
18AU § 60 KS § 75Över- och underskott från 2015 till 2016 – samtliga nämnderPDFKS 2016-67
19AU § 63 KS § 83Exploateringsavtal samt nyttjanderätt rörande kvarteret Strandbaden.PDFKS 2016-77
20AU § 64 KS § 84Iordningställandet av allmän platsmark inom detaljplaneförslag för kv Strandbaden 3 m fl.PDFKS 2016-78
21AU § 65 KS § 85Detaljplan för kv Strandbaden, Falkenberg – Antagande.PDFKS 2010-307
22AU § 67 KS § 92Redovisning av uppdrag - Utreda förutsättningar för att Falkenberg ska bli en Fairtrade city.PDFKS 2015-309
23AU § 43 KS § 93Rapport – ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen m fl lagar.PDFKS 2015-177
24AU § 48 KS § 95Kvinnofridsplan 2016-2017. PDFKS 2016-57
25KF § 56Val av nämndeman vid Varbergs tingsrätt efter Elmer Johansson (SD).KS 2016-22
26KF § 57Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet.KS 2016-32
27KF § 58 KF § 59Val av styrelseledamot och ordförande i Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB och Ekobilen 5A fastighets AB.KS 2015-399
28KF § 61Val av ny ersättare i bygglovsnämnden efter Dan Carlsson (M).KS 2016-69
29 Ev tillkommande valärenden. 
30 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-03-21