Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 26 april 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare 
2 Ledamöternas eventuella frågor 
3 Anmälan av motionerPDF 
4 Anmälan av medborgarförslagPDF 
5 Anmälan av interpellationer 
6KF § 67Svar på interpellation om effektivisering i barn- och utbildningsnämndens verksamhetKS 2016-148
7AU § 94 KS § 134Motion om införande av behovsnivåer inom hemtjänstenPDFKS 2015-296
8AU § 95 KS § 135Motion om namnändring av kommunala handikapprådetPDFKS 2014-472
9AU § 113 KS § 136Motion om att personer som arbetar inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåvaPDFKS 2015-297
10AU § 96 KS § 137Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strandPDFKS 2014-151
11AU § 111 KS § 138Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistansPDFKS 2015-48
12AU § 115 KS § 139Medborgarförslag om parkeringsskivor i Falkenbergs kommunPDFKS 2015-372
13AU § 116 KS § 140Medborgarförslag om policy för distribution av information från kommunenPDFKS 2015-246
14AU § 99 KS § 105Särskild medlemsinsats KommuninvestPDFKS 2016-128
15AU § 79 KS § 116Exploateringsavtal för Vinberg 1:3PDFKS 2016-96
16AU § 80 KS § 117Iordningställande av allmän platsmark inom detaljplaneförslag för Vinberg 1:3 m flPDFKS 2016-95
17AU § 81 KS § 118Detaljplan för Vinberg 1:3 m fl - AntagandePDFKS 2011-333
18AU § 82 KS § 119Exploateringsavtal för Skrea 2:39PDFKS 2016-99
19AU § 83 KS § 120Iordningställande av allmän platsmark inom detaljplaneförslag för Skrea 2:39 m flPDFKS 2016-100
20AU § 84 KS § 121Detaljplan för Skrea 2:39 m fl - AntagandePDFKS 2010-449
21AU § 85 KS § 122Skrea 2:39 m fl – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamhetenPDFKS 2016-17
22AU § 86 KS § 123 Skrea 4:7 m fl – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamhetenPDFKS 2016-17
23AU § 90 KS § 126Detaljplan för Ullared 1:142 m fl - AntagandePDFKS 2015-79
24AU § 106 KS § 128Riktlinjer avseende upplåtelse av offentlig plats i FalkenbergPDFKS 2016-50
25KS § 129Lokala ordningsföreskrifter – Revidering avseende affischering och ambulerande försäljningPDFKS 2016-152
26AU § 107 KS § 130Ändring av taxa för offentlig platsPDFKS 2016-53
27AU § 91 KS § 132Utredning om handikapparkeringar vid KlitterbadetPDFKS 2014-397
28KF § 87Val av revisor för granskning av kommunens verksamhetKS 2016-32
29KF § 88Val av ledamot i Falkenberg Energi ABKS 2015-399
30KF § 89Val av ersättare i bygglovsnämndenKS 2016-69
31KF § 90Val av partirepresentant i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB och Falkenbergs Vatten- och Renhållnings ABKS 2016-136
32KF § 91Val av ledamot i Falkenberg Energi ABKS 2016-138
33KF § 92Val av ledamot i Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB och Ekobilen 5A fastighets ABKS 2016-145
34KF § 93Val av ledamot i Falkenberg Energi ABKS 2016-144
35 Avsägelse från Christer Johansson (SD) från uppdrag i kommunfullmäktige och uppdrag som partirepresentant i Falkenbergs Bostads ABPDFKS 2016-162
36 Ev tillkommande valärenden 
37 Meddelanden 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-04-18