Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 25 oktober 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning

1

 

 Val av protokollsjusterare 

 

2

 

 Ledamöternas eventuella frågor

 

3

 

 Anmälan av motionerPDF

 

 

 Anmälan av medborgarförslagPDF 

 

 

 Anmälan av interpellationer 

 

AU § 279 

KS § 297 

Motion om undersökning hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaroPDF 

KS 2016-252 

AU § 280 
KS § 298 

Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxtPDF 

KS 2016-139 

AU § 297 
KS § 299 

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandetPDF 

KS 2016-140 

 

9

 

AU § 245 
KS § 257

Motion om tidsenliga planer för bostadsområdenPDF 

KS 2016-245 

10

AU § 246 
KS § 258 

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktigePDF

KS 2015-125 

11 

AU § 247 KS § 259

Motion om att rena vattnet från läkemedelsresterPDF 

KS 2016-243

12 

AU § 248 KS § 260 

Motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolorPDF 

KS 2016-251

13

AU § 249 KS § 261 

Motion om konsttävling för att smycka brofästena (f d järnvägen) i ÄtranPDF

KS 2014-318 

14 

AU § 250 KS § 262 

Motion om gång- och cykelväg över Ätran vid f d järnvägsbronPDF 

KS 2015-147 

15 

AU § 251 KS § 263 

Medborgarförslag om glasbro över Ätran vid f d järnvägsbronPDF 

KS 2015-186 

16 

AU § 252 KS § 264 

Medborgarförslag om utsmyckning av betongpelarna vid f d järnvägsbronPDF

KS 2015-46

 

17 

AU § 253 KS § 265 

Medborgarförslag om en tävling avseende utsmyckning av bropelarna till f d järnvägsbronPDF

KS 2014-430

18 

AU § 254 KS § 266 

Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till gamla järnvägsbronPDF 

 

KS 2015-30

 

19 

AU § 255 KS § 267 

Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f d järnvägsbronPDF 

 

KS 2015-122

 

20 

AU § 290 KS § 300 

Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i ÄtranPDF

 

KS 2015-57

 

21 

AU § 267 KS § 270 

Redovisning av uppdrag i budget 2016 – Utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan ökaPDF

 

KS 2016-15

 

22 

AU § 266 KS § 271 

Förändrad hantering av pensionsavsättningarPDF

 

KS 2016-349

 

23

AU § 304 KS § 273 

Delårsredovisning tertial 2 för kommunenPDF

 

KS 2016-121

 

24 

AU § 284 KS § 275 

Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda – nu fråga om möjlighet till återinförande av vice ordförande i kommunala bolagenPDF

 

KS 2015-416

 

25 

AU § 295 KS § 278

Slutredovisning investeringsprojekt Söderskolans kökPDF

 

KS 2014-407

 

26 

AU § 296 KS § 279 

Slutredovisning investeringsprojekt TallgläntanPDF

 

KS 2016-155

 

27 

AU § 278 KS § 286 

Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.PDF

 

KS 2016-37

 

28 

AU § 261 KS § 240 

Utbetalning av partistöd 2017 samt ändring av indexuppräkningPDF

 

KS 2016-31

 

29 

AU § 232 KS § 243 

Option Kattegatt offshorePDF

 

KS 2016-315

 

30 

AU § 263 KS § 250 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2015PDF

 

KS 2016-328

 

31 

AU § 264 KS § 268 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017PDF

 

32 

KF § 195 

Val av ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland

 

KS 2016-319

 

33 

 

Avsägelse från Isabelle Liljert (SD) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och valnämndPDF

 

KS 2016-343

 

34 

 

Avsägelse från Christian Dahlqvist (C) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämndenPDF

 

KS 2016-377

 

35 

 

Avsägelse från Donjeta Mlinaku (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktigePDF

 

KS 2016-379

 

36 

 

Ev tillkommande valärenden

 

37 


Meddelanden och anmälningar


Sidan uppdaterad: 2016-10-21