Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 23 februari 2016

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Kommunens utvecklingsmål – workshop. 80 min. PDF 
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner. 
5 Anmälan av medborgarförslag. 
6 Anmälan av interpellationer. 
7KF § 6Svar på interpellation avseende behandling för personer som ordinerats narkotikaklassad medicin.KS 2015-401
8 Information om KomTeks verksamhet. 10 min KS 2016-3
9KS § 47Taxa för kurser vid KomTek.PDFKS 2016-34
10 Entledigande av styrelseledamot tillika ordförande i Falkenberg Energihandel AB och Ekobilen 5A fastighets AB.KS 2015-399
11AU § 14 KS § 61Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark.PDFKS 2015-199
12AU § 15 KS § 62Motion om avgiftsfri förskola och grundskola.PDFKS 2015-301
13AU § 16 KS § 63Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser.PDFKS 2015-367
14AU § 3 KS § 64Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för större barn och ungdomar.PDFKS 2015-179
15AU § 18 KS § 65Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus vid Skrea strand.PDFKS 2015-335
16AU § 33 KS § 66Medborgarförslag om dragracingbana.PDFKS 2015-329
17AU § 34 KS § 67Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. PDFKS 2015-289
18AU § 35 KS § 68Medborgarförslag om farthinder på Skreavägen. PDFKS 2015-104
19AU § 11 KS § 39Slutredovisning investeringsprojekt Skrea gruppbostad.PDFKS 2010-360
20AU § 12 KS § 40Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende.PDFKS 2011-321
21AU § 22 KS § 42Exploateringsavtal Stafsinge 3:6 m fl.PDFKS 2015-389
22AU § 23 KS § 43Detaljplan Stafsinge 3:6 m fl – antagande.PDFKS 2010-236
23AU § 24 KS § 44Stafsinge 3:6 m fl - Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten. PDFKS 2016-17
24AU § 25 KS § 45Tröinge 15:1 del av - Beslut om nya verksamhets-områden för VA-verksamhetenPDFKS 2016-17
25AU § 31 KS § 48Rådet för social hållbarhet.PDFKS 2016-21
26AU § 10 KS § 51Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen.PDFKS 2015-412
27AU § 9 KS § 52Redovisning av uppdrag i budget - kartläggning av sysselsättning för personer med psykisk funktions-nedsättning.PDFKS 2015-114
28KF § 24Val av ersättare i socialnämnden efter Göran Persson (S).KS 2016-14
29KF § 25Val av nämndeman vid Varbergs Tingsrätt efter Elmer Johansson (SD).KS 2016-22
30KF § 26Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet med undantag för barn- och utbildningsnämnden.KS 2016-32
31KF § 27Val av ledamot och ordförande i Falkenberg Energi AB. KS 2015-399
32 Ev tillkommande valärenden. 
33 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-02-15