Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 27 oktober 2015

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Allmänhetens frågestund 
3 Information om stadsbyggnadskontorets verksamhet, 60 min. (Catharina Rydberg Lilja, Stadsbyggnadschef)KS 2015-4
4 Ledamöternas eventuella frågor. 
5 Anmälan av motioner.PDF 
6 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
7 Anmälan av interpellationer. 
8KF § 140Svar på interpellation om buller från motorbanan i Ljungby.KS 2015-277
9AU § 246 KS § 249Motion om att införa F-6 systemet i grundskolorna.PDFKS 2014-444
10AU § 247 KS § 250Medborgarförslag om laxodlingsanstalten vid Laxbron.PDFKS 2014-246
11AU § 248 KS § 251Medborgarförslag om naturum i anslutning till Hertingforsen.PDFKS 2014-236
12AU § 259 KS § 252Medborgarförslag om heldragen linje på Slättenvägen.PDFKS 2014-447
13KS § 238Delårsrapport januari-augusti 2015.PDFKS 2015-139
14AU § 257 KS § 243Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.PDFKS 2015-177
15AU § 270 KS § 245Friare val av hjälpmedel.PDFKS 2015-171
16KF § 157Val av representant på Kattegatts kustvattenråds rådslag tillika förtroendevald till Kustvattenrådets styrgrupp.KS 2015-98
17 Eventuellt tillkommande valärenden. 
18 Meddelanden. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2015-10-19