Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 23 juni 2015

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
  Sammanträdet inleds med Utdelning av pris till Årets företagare 2015 
    
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Ledamöternas eventuella frågor. 
3 Anmälan av motioner.PDF 
4 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
5 Anmälan av interpellationer.PDF 
6AU § 158 KS § 144Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg.PDFKS 2014-471
7AU § 136 KS § 146Motion om anläggande av hundrastgårdar.PDFKS 2015-20
8AU § 137 KS § 147Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6.PDFKS 2015-22
9AU § 138 KS § 148Medborgarförslag om att ta bort gatsten på trottoarer för bättre framkomlighet för rullstolar och rollatorer.PDFKS 2014-466
10AU § 139 KS § 149Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten för rullstolar och rollatorer på olika platser.PDFKS 2014-467
11AU § 147 KS § 153Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore.PDFKS 2014-450
12AU § 157 KS § 159Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. PDFKS 2014-164
13AU § 135 KS § 145Detaljplan för Morups-Lyngen 2:10 m fl - Antagande.PDFKS 2010-302
14AU § 140 KS § 150Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen.PDFKS 2012-151
15AU § 141 KS § 151Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset.PDFKS 2012-233
16AU § 149 KS § 154Navet 1 – avsiktsförklaring om framtida förvärv.PDFKS 2015-190
17AU § 150 KS § 155Köp av fastigheten Tröinge 6:4 m fl.PDFKS 2015-181
18AU § 159 KS § 160Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2015-183
19AU § 160 KS § 161Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2015-184
20AU § 161 KS § 162Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen m fl lagar.PDFKS 2015-177
21AU § 165 KS § 172Tertialrapport 1 för januari – april 2015.PDFKS 2015-139
22 Eventuellt inkommande valärenden. 
23 Meddelanden 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2015-06-22