Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 15 december 2015

Kl 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet, 60 min. (Jan P Bordahl, kultur- och fritidschef)KS 2015-4
3 Ledamöternas eventuella frågor. 
4 Anmälan av motioner.PDF 
5 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
6 Anmälan av interpellationer. 
7AU § 299 KS § 298Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil.PDFKS 2014-117
8AU § 300 KS § 299Motion om förebyggande beredskap för TBC-smitta.PDFKS 2015-198
9AU § 301 KS § 300Medborgarförslag om utökade tider för vistelse av hundar på stranden vid Ringsegård.PDFKS 2015-227
10AU § 318 KS § 285Hertings kraftstation.PDFKS 2014-164
11AU § 290 KS § 290Slutredovisning av investeringsprojekt gymnasiet hus 5 och 12 m fl.PDFKS 2010-186 KS 2011-310 KS 2010-359
12AU § 315 KS § 293Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik – redovisning av uppdrag i budget.PDFKS 2015-110
13AU § 325 KS § 284Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen m fl lagar.PDFKS 2015-177
14AU § 326 KS § 296Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.PDFKS 2015-183
15AU § 327 KS § 297Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag.PDFKS 2015-184
16 Val till kommunala förtroendeuppdrag 2016 m fl år.PDFKS 2015-338
17 Avsägelse från Liselott Strinning Hildebrand (FP) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn- o utbildningsnämnden.KS 2015-370
18 Eventuellt tillkommande valärenden. 
19 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016.PDF 
20 Meddelanden. 
    
  Tillkommande brådskande ärende 
21AU § 344Beställning av bostadspaviljongerPDFKS 2015-390
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2016-09-21