Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 30 september 2014

Kl 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset. Dessvärre avbröts sändningen vid kl 18.00 på grund av ett större avbrott i internetförbindelsen till Falkenbergs stadshus.

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Ledamöternas eventuella frågor. 
3 Anmälan av motioner.PDF 
4 Anmälan av medborgarförslag.PDF 
5 Anmälan av interpellationer. 
6 Svar på interpellation om skyltning av kommunens lokaler.KS 2014-310
7AU § 235 KS § 209Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen.PDFKS 2013-335
8AU § 236 KS § 210Motion om att servera klimatsmart mat.PDFKS 2014-212
9AU § 237 KS § 211Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst.PDFKS 2014-119
10AU § 244 KS § 214Motion om belysning under brovalven på Tullbron.PDFKS 2013-305
11AU § 228 KS § 202Medborgarförslag om att avskaffa parkerings-avgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P-skivemodellen.PDFKS 2014-195
12AU § 229 KS § 203Medborgarförslag om att ompröva beslut gällande kafé på Ågatan.PDFKS 2014-155
13AU § 230 KS § 204Medborgarförslag om en stadspark i centrala Falkenberg.PDFKS 2014-152
14AU § 231 KS § 205Medborgarförslag om aktiviteter för att göra Rådhustorget mer attraktivt.PDFKS 2014-185
15AU § 232 KS § 206Medborgarförslag om översyn och upprustning av Stafsinge strand/smedjeholmsområdet.PDFKS 2011-475
16AU § 233 KS § 207Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m.PDFKS 2014-108
17AU § 234 KS § 208Medborgarförslag om användande av ön i Ätran.PDFKS 2014-19
18AU § 245 KS § 215Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. PDFKS 2013-330
19AU § 247 KS § 217Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid.PDFKS 2014-166
20AU § 258 KS § 225Medborgarförslag om att planera för utbildning av ordförande samt v-ordförande i nämnder samt bolag inför nästa mandatperiod.PDFKS 2014-291
21AU § 259 KS § 226Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats.PDFKS 2014-110
22AU § 220 KS § 195Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglig-hetsåtgärder offentlig plats.PDFKS 2014-294
23AU § 221 KS § 196Slutredovisning Investeringsprojekt Falkhallen.PDFKS 2014-295
24AU § 225 KS § 200Överenskommelse av kommunberedning – revidering.PDFKS 2014-300
25AU § 242 KS § 212Information energieffektiviseringsåtgärder.PDFKS 2012-33
26AU § 248 KS § 218Uppdrag i budget 2014. ”Utreda behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt” och ”Utreda behovet av trygghetsboende på kort och lång sikt”.PDFKS 2014-32
27AU § 257 KS § 224Införande av serviceförvaltning i Falkenbergs kommun.PDFKS 2014-334
28 Val av partirepresentant i Falkenbergs Näringsliv AB efter Jesper Berglund (V).KS 2014-299
29 Val av revisor i kommunrevisionen och lekmanna-revisorssuppleant i Falkenberg Energi AB efter Bernth Sibelius (FP).KS 2014-333
30 Eventuellt tillkommande valärenden. 
31 Meddelanden. 
    
  Falkenberg den 19 september 2014 
  GunMarie Stenström / Oskar Åhrén 
  Ordförande / Sekreterare 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Sidan uppdaterad: 2014-10-01